LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 2012. I det­te in­spi­re­ren­de ko­me­di­ed­ra­ma føl­ger vi TV- stjer­ner­ne Ju­les og Evans, der kæm­per med at ba­lan­ce­re ken­dis­li­vet og gravi­di­te­ten. For­fat­te­ren Wen­dy, hvis hor­moner er lø­bet løbsk og Gary, som har en kon­flikt med sin far om le­der­rol­len i fa­mi­li­en dan­ner ram­men om fil­men, der des­u­den gi­ver et ind­blik af en hidtil uset si­de af li­vet som vor­den­de for­æl­der. Med­vir­ken­de: Ju­les: Ca­meron Di­az, Hol­ly: Jen­ni­fer Lopez og Wen­dy: Eliza­beth Banks. In­struk­tion: Kirk Jo­nes. TV3 kl. 21.00 Dansk ko­me­die fra 1971. ( Bal­la­de på Chri­sti­ans­havn) Bo­lig­haj­en Hal­land­sen vil ri­ve he­le Ama­ger­ga­de ned for at gi­ve plads til et stort nyt ho­tel og ind­købs­cen­ter, men mang­ler at få fin­gre i num­mer syv og ni. For at få de gen­stri­di­ge be­bo­e­re til at flyt­te an­sæt­ter han den on­de vi­ce­vært Fre­de­rik, men de gæ­ve Chri­sti­ans­hav­ne­re med hr. Ol­sen i spid­sen, er ik­ke så­dan li­ge at slå ud, selv­om over­mag­ten en over­væl­den­de. Med­vir­ken­de: Ol­sen: Poul Rei­chhardt, Em­ma: Bo­dil Ud­sen og Clau­sen: Paul Ha­gen. In­struk­tion: Erik Bal­ling. TV 2 Char­lie kl. 20.50 Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1976. ( Midway) I april 1942 får den ja­pan­ske ad­miral Ya­ma­mo­to be­sked om, at Tokyo er ble­vet bombet. I Pearl Har­bor for­be­re­der den ame­ri­kan­ske ma­ri­ne sig på et ja­pansk gen­gæl­del­ses­an­greb. Snart tør­ner ja­pa­ner­ne og de al­li­e­re­de styr­ker sam­men i et enormt og blo­digt søslag, der får af­gø­ren­de be­tyd­ning for stil­le­havskri­gens ud­fald. Med­vir­ken­de: Ray­mond A. Spru­an­ce: Glenn Ford, Ad­miral Che­ster W. Ni­mitz: Hen­ry Fon­da og Kap­ta­jn Mat­t­hew Garth: Char­lt­on He­ston. In­struk­tion: Ja­ck Smight. DR2 kl. 17.05 Ame­ri­kansk actionfi lm fra 1996. ( The Glim­mer Man) Ja­ck Co­le er en uor­to­doks newy­or­ker- strø­mer. Han er til New Age, mystik og ur­tet­he. Co­le bli­ver for­flyt­tet til Los An­ge­les, hvor han får til op­ga­ve at hjæl­pe med opkla­rin­gen af en ræk­ke be­sti­al­ske mord, hvor of­re­ne kors­fæ­stes. Da mor­de­ren, kendt som ” The Fa­mily Man” slår Ja­cks eks­ko­ne og hen­des nye mand ihjel, bli­ver sa­gen per­son­lig. Med­vir­ken­de: Ja­ck Co­le: Ste­ven Se­a­gal, Jim Camp­bell: Ke­e­nen Ivory Way­ans og Frank De­ve­rell: Bob Gun­ton. In­struk­tion: Jo­hn Gray. TV 2 Zulu kl. 20.00 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2007. ( Smo­t­her) Den helt al­min­de­li­ge fyr No­ah Coo­per bli­ver fy­ret fra sit job, li­ge som hans skruk­ke kæ­re­ste Cla­re læg­ger pres på for, at de skal ha­ve en ba­by. Og da No­ah kom­mer hjem, op­da­ger han, at hans over­kær­li­ge mor har for­ladt faderen og, uden No­ah og Cla­res samtyk­ke, be­slut­tet sig for at flyt­te ind hos dem sam­men med si­ne fi­re hunde. Og så kan li­vet da ik­ke bli­ve me­get vær­re. In­str.: De Meg­lio Vin­ce. Med­vir­ken­de: Cla­re Coo­per: Liv Ty­ler, No­ah Coo­per: Dax She­pard og Ma­rilyn Coo­per: Di­a­ne Ke­a­ton. In­struk­tion: Vin­ce Di Meg­lio. Ka­nal 4 kl. 20.00 Ame­ri­kansk wester­n­ko­me­die fra 1994. ( Ma­ve­ri­ck) Bret Ma­ve­ri­ck er en gar­vet ha­s­ardspil­ler, der er vant til at ha­ve løk­ken om hal­sen. Han spil­ler nem­lig om alt, og­så om sit eget liv, og der­for en­der han ustand­s­e­ligt i de mest håb­lø­se si­tu­a­tio­ner. Ma­ve­ri­ck har dog en sær­lig ev­ne til at red­de sig ud af dis­se si­tu­a­tio­ner, og­så selv­om han har haft en rig­tig møgu­ge. Med­vir­ken­de: Bret Ma­ve­ri­ck: Mel Gib­son, An­na­bel­le: Jo­die Fo­ster og Za­ne Coo­per: Ja­mes Gar­ner. In­struk­tion: Ri­chard Don­ner. 6’ eren kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.