En dag på et smukt kon­tor

BT - - POKALFINALEN -

DER VAR ENORMT me­get ’ vi ta­ger li­ge en dag me­re på kon­to­ret’ over den må­de, FC Kø­ben­havn i går vandt klub­bens sy­ven­de po­kal­ti­tel. Det var or­dent­ligt uden på no­gen må­de at hæ­ve sig væ­sent­ligt op over, hvad man som mini­mum kan for­ven­te af Dan­marks stør­ste og ri­ge­ste klub. Men det rak­te så ri­ge­ligt end­da mod et AGF- hold, der kom med mas­ser af hjer­te, kol­lek­tiv kraft og di­sci­plin til Par­ken, men som gan­ske en­kelt kun­ne for lidt med bol­den.

Da Par­ken blev stil­le i aft es sad man til­ba­ge med fø­lel­sen af at ha­ve set en sær­lig po­kal­fi na­le, men sam­ti­dig med fø­lel­sen af ik­ke at ha­ve set fod­bold­spil, der ba­re an­tyd­nings­vis rør­te ved det spek­taku­læ­re. Ja, det skul­le da kun væ­re det spek­taku­lært rin­ge. Så er det sagt.

Men vi le­ve­de så ud­mær­ket med, at spil­ler­ne og kam­pen al­drig ram­te et højt ni­veau, for­di alt an­det ved den­ne po­kal­fi na­le har væ­ret min­de­vær­digt.

AGF- træ­ner Glen Rid­ders­holm fl øj i op­tak­ten ind i end­nu en kær­lig om­fav­nel­se af al­le de ener­gi­er, der de se­ne­re år er byg­get op i hans du­el­le­ren med kol­le­ga­en og kon­kur­ren­ten Stå­le Sol­bak­ken. ’ To­par­ro­gant’ fi k Rid­ders­holm kaldt FCK- at­ti­tu­den, og han holdt stejlt på sin ret til hjem­me­hol­dets om­klæd­nings­rum og ud­skift nings­bænk i Par­ken. Det er ble­vet en di­sci­plin i sig selv for Rid­ders­holm at bi­de fra sig, hol­de fast og væ­re ir­ri­te­ren­de in­si­ste­ren­de på at ha­ve no­get at by­de ind med i mø­det med FCK. Det klæd­te op­tak­ten til fi na­len. Og pu­bli­kum – ba­det i en be­ru­sen­de maj- sol – klæd­te kam­pen og gjor­de re­sten af ar­bej­de med at gø­re den­ne fi na­le min­de­vær­dig. Jeg tror ik­ke, at man kan ha­ve væ­ret i Par­ken uden at følt, at man fi k en fod­bold­fest af de fi ne­ste.

Fi­na­ler og po­ka­ler er så me­get hver­dag, som den slags nu kan bli­ve, i FCK, men for AGF var det før­ste gang i 20 år, at man hav­de op­le­vel­sen, og de greb den og bar skuff el­sen over at ta­be med en vær­dig­hed, der rent ud sagt var for­bil­led­lig.

Der var hel­ler ik­ke grund til an­det. Der er for­ment­lig ik­ke me­get me­re i AGF li­ge nu, end det man vi­ste i Par­ken. Selv på en dag, hvor FCK ik­ke var go­de – Glen Rid­ders­holm men­te, at det især var AGFs fortje­ne­ste – var kø­ben­hav­ner­ne al­li­ge­vel bedst og en fortjent vin­der. RID­DERS­HOLM, DER SLIDER med at vin­de si­ne fod­bold­kam­pe, var i sin eva­lu­e­ring af kam­pen bå­de stolt og glad for præ­sta­tio­nen. Og he­le op­le­vel­sen skal bli­ve en løft estang for det AGF, han vil byg­ge, for­kla­re­de han. Han tal­te om to- tre trans­fer­vin­du­ers ar­bej­de, der skal brugs til at sam­men­sæt­te en trup, der kan det, Rid­ders­holm vil, og som kan gø­re AGF til en klub, der fi nder sin plads blandt Su­per­liga­ens bed­ste seks.

Jeg kan godt for­stå, at Rid­ders­holm eft er uger, hvor Aar­hus har væ­ret ramt af fod­bold­kul­ler, be­nyt­te­de lej­lig­he­den til og­så at ta­le tå­l­mo­dig­hed ind i pro­jek­tet. Der er sta­dig trup­per man­ge ste­der i Su­per­liga­en, der har bed­re for­ud­sæt­nin­ger end AGF, men in­gen af dem – fra­set Brønd­by – vil kun­ne fyl­de Par­ken hver­ken helt, halvt el­ler kvart. Dét po­ten­ti­a­le rundt om AGF blev vi min­det om i går. Men ud­for­drin­gen i Aar­hus er ba­re den, at det er li­ge så usta­bilt som fod­bold­hol­det, hvil­ket Stå­le Sol­bak­ken da hel­ler ik­ke kun­ne la­de væ­re at stik­ke til eft er­føl­gen­de ved at næv­ne, at der var 3.900 til­sku­e­re til hol­dets se­ne­ste hjem­me­kamp mod Vi­borg ( der var nu 4.672). MEN VED I hvad jeg lag­de end­nu me­re mær­ke til ved Stå­le Sol­bak­ken? Nord­man­den min­de­de igen om, at FCK i dag er en an­den klub, end sidst han var der. Ser vi an­tyd­nin­gen af, at han al­le­re­de har sat gang i at dæm­pe for­vent­nin­ger­ne til, om FCK ram­mer Cham­pions Le­agu­es, ja må­ske end­da Eu­ro­pa Le­agu­es grup­pe­spil?

Han har i hvert fald ta­get hul på for­kla­rin­ger­ne, hvis man lø­ber ind i mod­gang og kritik på det pa­ra­me­ter. Han min­de­de så­le­des igen om, at FCK i dag er en sæl­gen­de fod­bold­klub – Da­ni­el Amar­tey var igen ek­semp­let. Og han min­de­de igen om, at man er op­pe mod klub­ber – og Club Brüg­ge var igen ek­semp­let – med en helt an­den øko­no­mi.

Jeg op­le­ver ik­ke Sol­bak­ken som op­gi­ven­de over for at ska­be et hold, der kan væ­re en fak­tor i Eu­ro­pa igen. Han tror på, at kul­tu­ren er på vej, og at man gen­nem or­ga­ni­sa­tion af bå­de hold og klub kan gø­re no­get.

Men det var på al­le må­der af­dæm­pet at hø­re FCK- ma­na­ge­ren ta­le om frem­ti­den på dagen, hvor han hen­te­de sin ni­en­de ti­tel med klub­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.