Ma­re­ridt i Moskva

BT - - RUSLAND 6.- 22. MAJ - TUNGEN LI­GE I MUNDEN

En sik­ker sy­ven­de­plads, der slet ik­ke er sik­ker, og to fre­de­de hold i sam­me grup­pe. Det er et par af in­gre­di­en­ser­ne i det dra­ma, der vil ud­spil­le sig i Rusland i de kom­men­de 12 da­ge. hårdt, men kan man stå imod, når de spil­ler hårdt og fy­sisk, tror jeg, det er et hold, man sag­tens kan ha­ve med at gø­re, « til­fø­jer han. Næ­ste års VM- vær­ter er fre­de­de Så ser det straks no­get me­re med­gø­r­ligt ud i Skt. Pe­ters­borg, hvor Grup­pe B spil­les. I hvert fald så læn­ge man ik­ke hed­der Un­garn, der må For i dag be­gyn­der VM i is­ho­ck­ey i for­ven­tes at bli­ve sor­te­per. Det skylRusland, og skal man ka­te­go­ri­se­re des blandt an­det, at næ­ste års VM de to VM- grup­per ud fra et dansk ar­ran­ge­res af Tys­kland og Frank­rig, syns­punkt, er der ta­le om ’ Ma­re­ri­dog der­med er de to na­tio­ner fre­det tet i Moskva’ og ’ Søn­dags­tu­ren i Skt. fra nedryk­ning i årets VM. Pe­ters­borg’. Set med dan­ske bril­ler skal man

Dan­mark be­fi nder sig i Grup­pe A da og­så hå­be, at Un­garn slut­ter sidst i Moskva, og her er der re­elt set fem i grup­pen, for el­lers kan det en­de hold, der skal kæm­pe om at und­gå med ik­ke at væ­re nok at slut­te på sy­nedryk­ning, mens Rusland, Sve­ri­ge ven­de­plad­sen i grup­pe A. og Tjek­ki­et må reg­nes for no­gen­lun» Hvis Frank­rig el­ler Tys­kland slut­de sik­re kvart­fi na­le- kan­di­da­ter. ter sidst, og ek­sem­pel­vis Un­garn

» Den er sten­hård. Der er Rusland, slut­ter på sy­ven­de­plad­sen, skal man Sve­ri­ge og Tjek­ki­et, og der­eft er er sam­men­lig­ne Un­garns po­in­tan­der sten­hård kon­kur­ren­ce mel­lem tal med sy­ven­de­plad­sen i grup­pe re­sten af hol­de­ne, « si­ger land­stræA, og så vil det hold med fær­re­st ner Jan Karls­son. po­int ryk­ke ned sam­men med ot

For Schweiz, Let­land, Norge, Dan­ten­de­plad­sen i grup­pe A, « for­kla­rer mark og Ka­sak­h­stan gæl­der det, lands­hol­dets ge­ne­ral ma­na­ger, Kim at al­le i prin­cip­pet kan slå al­le. KaPe­der­sen. sak­h­stan har godt nok væ­ret ele­vaMen hvor­for snak­ke om nedryk­tor­hold si­den 2009, men det er ik­ke ning, når man har hol­det til at nå sik­kert, at den ten­dens fort­sæt­ter. kvart­fi na­len?

» De har en rig­tig stærk kæ­de i » Jeg tror, at vi kan kom­me til en an­gre­bet, som har væ­ret en af de kvart­fi na­le i år. Vi skal ha­ve re­sulstær­ke­ste kæ­der i KHL de se­ne­ste ta­ter­ne med os, og vi skal li­ge et tre- fi re år. Og de har tre nor­da­me­ri­par gear op fra det, vi præ­ste­re­de i ka­ne­re, der har få­et ka­sak­hisk pas, « de sid­ste træ­nings­kam­pe. Men ud si­ger må­l­mand Se­ba­sti­an Da­hm, over det har vi hol­det og grup­pen som dog ser mu­lig­he­der mod et til at ska­be de re­sul­ta­ter, der gør, at hold, der langt hen ad vej­en er klubvi kan nå den kvart­fi na­le, « si­ger Oli­hol­det Barys Asta­na fra KHL. ver Laurid­sen, der har vun­det det

» Kan man luk­ke ned for den kæ­de sven­ske mester­skab og Cham­pions og især i po­wer­play, tror jeg, de er Ho­ck­ey Le­ague med Frölun­da i den­me­get med­gø­r­li­ge. De spil­ler me­get ne sæ­son.

NEDRYK­NING KORT FORTALT DE HOLD, DER I GRUP­PE B SLUT­TER FRANK­RIG OG SLUT­TER FRANK­RIG EL­LER

slut­ter på ot­ten­de­plad­sen i grup­pe A og B ryk­ker ned i B- VM, mens Slove­ni­en og Ita­li­en ryk­ker op i A- VM. kan Frank­rig og Tys­kland ik­ke ryk­ke ned, da de ar­ran­ge­rer A- VM sam­men i 2017.

Tys­kland på sy­ven­de- og ot­ten­de­plad­sen, er det kun hol­det på ot­ten­de­plad­sen i grup­pe A, der ryk­ker ned, og så er det kun Slove­ni­en, som vin­der af B- VM, der ryk­ker op.

Tys­kland på ot­ten­de­plad­sen i grup­pe B, mens et an­det hold slut­ter på sy­ven­de­plad­sen, skal sy­ven­de­plad­ser­ne i grup­pe A og B sam­men­lig­nes. Har hol­det i grup­pe A fær­re po­int end hol­det i grup­pe B, ryk­ker bå­de nr. syv og ot­te fra grup­pe A ned, mens Slove­ni­en og Ita­li­en ryk­ker op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.