Fug­len får luft un­der vin­ger­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GIRO D’ITALIA

To mænd ta­ler be­gej­stret for­an det rul­len­de klubhus i ly­se­blåt, som ud­gør Asta­nas hold­bus til løb rundt om i ver­den. Et mo­derig­tigt hal­størklæ­de og et par to­ne­de sol­bril­ler af­slø­rer de­res na­tio­na­li­tet mindst li­ge så godt som de ita­li­en­ske glo­ser. De to fans ven­ter på Vin­cen­zo Ni­ba­li, der sam­men med dan­ske Jakob Fuglsang slap­per af i hold­bus­sen ef­ter 2016- ud­ga­ven af Liè­ge- Ba­stog­neLiè­ge. Vin­cen­zo Ni­ba­li slen­trer kort tid ef­ter ud til de ef­ter­hån­den ob­liga­to­ri­ske sel­fie- bil­le­der – til stor ju­bel. Fuglsang pas­se­rer ube­mær­ket.

Når den 99. ud­ga­ve af Giro d’Italia be­gyn­der i dag i den hol­land­ske by Apel­do­orn, kan vi uden tvivl for­ven­te de sam­me sce­ner ud­spil­le sig igen for­an Asta­na- ryt­ter­nes mo­tor­drev­ne trans­port­mid­del. Al­le øj­ne hvi­ler på hjem­me­ba­ne­hel­ten og - fa­vo­rit­ten Vin­cen­zo Ni­ba­li, mens den dan­ske hold­kam­me­rat be­væ­ger sig en smu­le me­re ude af syns­fel­tet. Ni­ba­lis sta­tus og fa­vo­ri­trol­le øde­læg­ger dog på in­gen må­de dan­ske­rens am­bi­tio­ner om et top fem- re­sul­tat. Tvær­ti­mod.

» Der er et stort pres på ham og og­så en for­vent­ning om, at han stil­ler op i høj­re og ven­stre. Til at be­gyn­de med hol­der de an­dre hold nok først og frem­mest øje med ham, og det kan godt bli­ve min for­del, « si­ger Jakob Fuglsang.

Det­te års Giro d’Italia er ud­råbt til at væ­re Ni­ba­lis sto­re hjem­komst, og li­ge­som det er til­fæl­det for Jakob Fuglsang, ud­gør den ita­li­en­ske rund­t­ur sæ­so­nens fo­re­lø­bi­ge høj­de­punkt for ‘ Haj­en fra Mes­si­na’. En ob­jek­tiv be­trag­ter kun­ne der­for få den tan­ke, at der skal kø­res for Ni­ba­li for en­hver pris, men så­dan be­hø­ver det ik­ke nød­ven­dig­vis at væ­re.

» Hvis jeg kø­rer stærkt nok, tror jeg ik­ke på, at hol­det brem­ser mig. Selv­føl­ge­lig er det først og frem­mest Vin­cen­zo, vi sat­ser på, for han har vun­det Giro­en før ( i 2013, red.) og er nok sta­dig vo­res bed­ste vin­der­bud. Men vi for­sø­ger at kø­re med to i klas­se­men­tet, så jeg skal og­så hol­de mig til, « si­ger Jakob Fuglsang.

» Det er svært at vur­de­re. I Giro del Tren­ti­no var jeg godt klar over, at jeg kør­te bed­re end ham ( Jakob Fuglsang blev num­mer tre, 14 se­kun­der ef­ter vin­de­ren Mi­kel Lan­da - Ni­ba­li end­te som num­mer 21, 6,58 mi­nut­ter ef­ter spa­ni­e­ren), men vi har før set, at han æn­drer sig på kort tid. Og så er der det med, at Giro­en er hans ho­ved­mål for sæ­so­nen. Det kan godt væ­re, at han har lidt ek­stra i be­ne­ne, som han ik­ke li­ge hav­de i Tren­ti­no. Og må­ske lidt me­re figh­ter­vil­je, « si­ger Jakob Fuglsang.

» Jeg tror helt sik­kert på, at jeg kan kø­re et godt ræs. For­men er god, og jeg har træ­net godt og hårdt hjem­me­fra. Men om jeg kan slå en, der har vun­det al­le tre Grand Tours, må ti­den vi­se, « si­ger Jakob Fuglsang. Vil ger­ne væ­re kap­ta­jn Jakob Fuglsang har på in­tet tids­punkt lagt skjul på, at han ger­ne vil væ­re ham, der skal kø­res for, når det vir­ke­lig gæl­der i de sto­re løb. At han vil væ­re chauf­før­en i ryt­ter­bus­sen så at si­ge. Am­bi­tio­ner­ne til det er der, men på det ka­sak­hi­ske hold har dan­ske­ren sjæl­dent væ­ret den øver­ste kran­se­kage­fi­gur, for­di folk som Vin­cen­zo Ni­ba­li, Fa­bio Aru el­ler Mi­kel Lan­da, der nu kø­rer for Team Sky, står el­ler har stå­et for­an i kø­en.

I 2013 fik Fuglsang chan­cen som kap­ta­jn i Tour de Fran­ce. Han kvit­te­re­de med kar­ri­e­rens bed­ste re­sul­tat i en Grand Tour, en im­po­ne­ren­de sy­ven­de­plads i klas­se­men­tet, men til Giro d’Italia i år, der bli­ver Fuglsangs de­but i det stør­ste løb i støv­lelan­det, lig­ger han igen i la­get li­ge un­der hol­dets stør­ste navn.

Fuglsang for­står godt dén dis­po­ne­ring med tan­ke på de sto­re be­drif­ter, som Vin­cen­zo Ni­ba­li har ud­ret­tet tid­li­ge­re.

» Mit eget ego vil ger­ne kø­re som kap­ta­jn, men jeg kan og­så godt li­de at la­ve den form for ar­bej­de, som det an­det kræ­ver. Jeg ved, at jeg er god til at la­ve det. Så det har jeg det egent­lig og­så fint nok med, « si­ger Jakob Fuglsang og fort­sæt­ter:

» Det er kun godt, hvis Vin­cen­zo har skud i den. For det før­ste har vi for­hå­bent­lig der­med to kort at spil­le ud, og for det an­det er der lidt me­re ro på hol­det, for det er al­tid bedst, hvis kap­ta­j­nen kø­rer hur­tigt. Det, som man kan si­ge for mit ved­kom­men­de, er, at jeg skal be­vi­se, at jeg er stærk nok og god nok til at kø­re klas­se­men­tet. Det bli­ver for­hå­bent­lig til vo­res for­del, hvis jeg og­så kan hol­de mig in­de i kam­pen. « Kan de enes? Tak­tisk kan det og­så vi­se sig som en ge­vinst for Asta­na at ha­ve to så stær­ke klas­se­ments­ryt­te­re med, mest åben­lyst for­di de kan true med to mand, når det vir­ke­lig går opad på de sto­re bjer­ge­ta­per, hvor en an­den stor­fa­vo­rit som Mi­kel Lan­da me­re lig­ner det ene­ste sto­re klas­se­ments­håb på Team Sky.

Det kræ­ver selv­føl­ge­lig, at de kan enes om tin­ge­ne på Asta­na- hol­det - det kneb det til­sy­ne­la­den­de med un­der sid­ste års Tour de Fran­ce, som er den se­ne­ste Grand Tour, som Vin­cen­zo Ni­ba­li og Jakob Fuglsang har kørt sam­men.

I be­gyn­del­sen af året ra­se­de ita­li­e­ne­ren mod si­ne hold­kam­me­ra­ter i Tou­ren, da han sag­de føl­gen­de på de ar­gen­tin­ske slet­ter i lø­bet Tour de San Lu­is.

» Jeg hav­de de for­ker­te hold­kam­me­ra­ter i Tou­ren. Jeg gav or­drer, men ryt­ter­ne lyt­te­de ik­ke. «

Si­den da har Jakob Fuglsang kørt fle­re løb med den tem­pe­ra­ments­ful­de ita­li­e­ner - se­ne­st i Giro del Tren­ti­no og Liè­ge- Ba­stog­ne- Liè­ge. Dan­ske­ren af­vi­ser, at der er knas i for­hol­det mel­lem ham og Vin­cen­zo Ni­ba­li.

» Vi er en sam­let en­hed, og der er in­gen pro­ble­mer mel­lem ham og mig. Den ud­ta­lel­se, han kom med un­der Tour de San Lu­is, det var for­kert af ham. Det skul­le han ik­ke ha­ve gjort. Men jeg ved og­så godt, hvem den var mønt­et på, og det var helt sik­kert nog­le af dem, som ik­ke er med her i Giro­en. Jeg har ik­ke følt mig be­rørt af det, « si­ger Jakob Fuglsang.

Det bli­ver ni­en­de gang i kar­ri­e­ren, at Jakob Fuglsang del­ta­ger i en Grand Tour, når ryt­ter­ne i dag sen­des ud på en 9,8 ki­lo­me­ter en­kelt­start i Apel­do­orn. Dan­ske­ren har ind­til nu cyk­let med i fem ud­ga­ver af Tour de Fran­ce og tre gan­ge Vu­el­ta a Es­paña, så han ken­der om no­gen til, hvad det kræ­ver at gen­nem­fø­re et løb af den ka­li­ber.

Tou­ren be­skri­ver han som me­get stres­sen­de, men for­vent­nin­ger­ne til Giro­en er en smu­le an­der­le­des.

» Giro­en vir­ker lidt me­re ro­lig og li­ge­til. Det er me­re ben end po­si­tions­kamp og stress. Ge­ne­relt er det hårdt ( at kø­re et løb som Giro­en, red.), og man kom­mer til et ni­veau i så­dan et cy­kel­løb, hvor man tæn­ker, man ik­ke kan væ­re me­re træt. Nog­le da­ge må man ba­re pi­ske igen­nem. Du kan nær­mest få fø­lel­sen af at bli­ve født på ny, « si­ger Jakob Fuglsang.

Den 31- åri­ge dan­sker hol­der trods sin egen sto­re er­fa­ring med de stør­ste løb på ver­dens­plan lidt øje med, hvor­dan de al­ler­dyg­tig­ste Grand Tour- spe­ci­a­li­ster som Chris Froo­me, Al­ber­to Con­ta­dor og Nairo Qu­in­ta­na kø­rer et cy­kel­løb. Må­ske kan der læ­res no­get af dem. Ny lær­dom el­ler ej, så er der in­gen tvivl om, at det lig­ger godt til dan­ske­ren med de tu­sind­vis af ki­lo­me­ter i træk.

» Jeg er nok me­re ud­hol­den­de end eks­plo­siv. Det gæl­der det om i Grand Tours. Jeg er en god al­l­ro­un­der, der og­så kø­rer en hæ­der­lig en­kelt­start og er god på klas­si­ker­lig­nen­de eta­per. Jeg er vant til at træ­ne for­holds­vis me­get, og det hjæl­per i så langt et løb, at grund­for­men er god, « si­ger Jakob Fuglsang.

For­men er i hvert fald god li­ge nu for Jakob Fuglsang. Og hvem ved? Må­ske et nyt im­po­ne­ren­de Grand Tour- re­sul­tat kan få de to ita­li­en­ske her­rer for­an hold­bus­sen til og­så at ta­ge sel­fies med Fuglsang i frem­ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.