Kom ind i de­menskam­pen, Løkke!

BT - - NYHEDER -

FOLKESYGDOM og dø­de­lig syg­dom og en enorm ud­gift for sam­fun­det. Men der mang­ler en klar vi­sion for, hvor­dan vi kna­ek­ker de­mens-ko­den, og det vil vi ger­ne slå fast over for re­ge­rin­gen,« si­ger Bjar­ne Ha­strup, der er di­rek­tør i AE­l­dre Sa­gen. De­mens­sik­re­de ple­je­hjem Han pe­ger på fle­re for­skel­li­ge fo­ku­s­om­rå­der. Der er bl.a. brug for langt fle­re de­mens­sik­re­de ple­je­hjem, me­ner Bjar­ne Ha­strup:

»Der er i øje­blik­ket ca. 46.000 ple­je­hjem­s­plad­ser i Dan­mark, og vi ved, at de­men­te fyl­der over halv­de­len af de plad­ser. Men kun cir­ka 6.000 af ple­je­hjem­s­plad­ser­ne er de­men­seg­ne­de, og det skal der gø­res no­get ved. Om­gi­vel­ser­ne skal ind­ret­tes på en så­dan må­de, så de de­men­te ik­ke lø­ber ind i by­en el­ler ud på vej­en.«

Der­u­d­over er der be­hov for me­re hja­elp og støt­te til på­rø­ren­de, fast­slår han:

»Cir­ka 460.000 af vo­res 766.000 med­lem­mer har haft kend­skab til en per­son med de­mens, så det fyl­der ut­ro­ligt me­get. Vi skal bl.a. sør­ge for, at de bli­ver in­for­me­ret grun­digt om de fa­ser, man kom­mer i gen­nem som de­men­tramt, for det kan med­fø­re per­son­lig­heds­for­an­drin­ger,« si­ger Bjar­ne Ha­strup: Me­re forsk­ning Det vig­tig­ste og me­re lang­sig­te­de fo­ku­s­om­rå­de er dog forsk­ning, ly­der det fra AE­l­dre Sa­gens di­rek­tør:

»Når vi spør­ger for­sker­ne, hvor langt de er kom­met, si­ger de ’we are lost’. Det er af­gø­ren­de, at vi op­ska­le­rer det om­rå­de kraf­tigt og ska­ber et in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de.«

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Venstres sund­heds­og ae­l­dre­ord­fø­rer, Ja­ne Heit­mann, men re­ge­rin­gen har tid­li­ge­re for­talt, at der vil bli­ve ud­ar­bej­det en ny na­tio­nal hand­lings­plan på om­rå­det.

’Som sam­fund skal vi va­e­re i stand til at hja­el­pe bå­de de syg­doms­ram­te og de­res på­rø­ren­de, der står på si­de­linj­en, mens den, de hol­der af, for­an­drer sig og lang­somt sva­ek­kes. Og der­for går vi nu i gang med at ud­ar­bej­de en na­tio­nal de­mens­hand­lings­plan, som bl.a. skal ru­ste sund­heds­va­es­net til hur­ti­ge­re at kun­ne ud­re­de og be­hand­le de de­men­te og sik­re, at de­res på­rø­ren­de ik­ke bli­ver slidt ned, men kan få støt­te og bli­ve af­la­stet,’ lød det i en pres­se­med­del­el­se fra Sund­heds- og ae­l­dre­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de.

Hand­lings­pla­nen for­ven­tes va­e­re fa­er­dig i ef­ter­å­ret 2016. at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.