Fan­get m

BT - - NYHEDER -

FANEFLUGT og uprø­ve­de po­li­ti­ke­re plus en en­kelt tid­li­ge­re for­mand, 65-åri­ge Hol­ger K. Ni­el­sen, der ik­ke genop­stil­ler.

»Når et par­ti er på vej frem og ind i mi­ni­ster­bi­ler­ne, er der fa­er­re der ta­ger imod job­til­bud ude­fra. Men når man lig­ger på tre-fi­re pct., så bli­ver det at­trak­tivt, hvad der sker uden­for.

Det er ik­ke me­get, man har hørt fra Jonas Da­hl på det se­ne­ste, og hel­ler ik­ke fra Lis­beth Poul­sen, som er den ene­ste an­den, man over­ho­ve­det ken­der. Så man må nok si­ge, at Pia Ol­sen Dyhr står ret ale­ne,« si­ger po­li­tisk kom­men­ta­tor og di­rek­tør i ta­en­ket­an­ken Kra­ka Pe­ter Mo­gen­sen.

Det er en be­syn­der­lig si­tu­a­tion for SF, der for ba­re få år si­den rå­de­de over en hel hånd­fuld af dyg­ti­ge po­li­ti­ke­re og sta­er­ke pro­fi­ler som Ida Auken, Mat­ti­as Tes­faye, Astrid Krag og Jes­per Pe­ter­sen. De for­lod al­le SF til for­del for S og R ef­ter op­s­li­den­de magt­kam­pe og en mis­lyk­ket re­ge­rings­del­ta­gel­se. Hal­ve­ring Par­tiets pro­ble­mer be­gynd­te, da Vil­ly Søvn­dal gik af som for­mand, og lag­de op til, at Astrid Krag skul­le va­e­re ny for­mand. Det vil­le par­tiets ven­stre­fløj ik­ke fin­de sig i og op­stil­le­de den ukend­te An­net­te Vil­helm­sen som mod­kan­di­dat. Hun vandt over­ra­sken­de, men for­må­e­de ik­ke at få au­to­ri­tet, og til sidst smed hun tøj­ler­ne og re­ge­rings­mag­ten ef­ter et re­gu­la­ert op­rør fra par­tiets

Val­get i 2007 ......................... 13,0 pct. Val­get i 2011 ............................ 9,2 pct. Val­get i 2015 ............................ 4,2 pct. Al­tin­gets gen­nem­snit af me­nings­må­lin­ger april 2016: 3,9 pct. Den tid­li­ge­re for­mand op­stil­ler ik­ke til na­e­ste valg. Og al hans er­fa­ring til trods, skal der an­dre bol­ler på sup­pen, hvis SF skal ha­ve en frem­tid For­man­dens høj­re hånd var et stort ta­lent og hav­de en kort kar­ri­e­re som skat­te­mi­ni­ster. Men man har ik­ke hørt me­get til ham i la­en­ge­re tid, så en­ga­ge­men­tet har nok ik­ke va­e­ret i top.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.