Ed B-hold

BT - - NYHEDER -

ven­stre­fløj.

Bal­la­den gik ud over va­el­ger­til­slut­nin­gen. Ved sid­ste valg op­nå­e­de SF kun 4,2 pct. af stem­mer­ne. Det var me­re end en hal­ve­ring i for­hold til val­get i 2011, hvor SF fik 9,2 pct. Nu står par­ti­et til 3,9 pct. i Al­tin­gets gen­nem­snit af me­nings­må­lin­ger. Så no­get skal gø­res, men det bli­ver en vold­som ud­for­dring for Pia Ol­sen Dyhr.

»SF er i fa­re for at bli­ve af­vik­let. Dets ho­ved­pro­blem er Uf­fe El­ba­ek og Al­ter­na­ti­vet. SF op­gav sin kli­ma­dags­or­den, da de var i re­ge­ring, og de har ik­ke rig­tigt få­et fat i den igen. Al­ter­na­ti­vet er ut­ro­lig au­ten­ti­ske på kli­ma-om­rå­det, og det er den form for ae­gt­hed, Pia Ol­sen Dyhr skal ud at fin­de,« si­ger Pe­ter Mo­gen­sen.

»SF’er­ne un­der­vur­de­re­de fuld­sta­en­digt, hvor langt va­ek Vil­ly Søvn­dals pro­gram var fra SFs ker­ne­va­el­ge­re, da de gik i re­ge­ring. Det kan godt va­e­re, SF’er­ne på Chri­sti­ans­borg syn­tes, det var al­le­ti­ders at ta­ge an­svar. Men de skal jo og­så flug­te med, hvad der rø­rer sig blandt par­tiets va­el­ge­re. Så­dan er det ba­re. Vand lø­ber ik­ke opad.«

»De Kon­ser­va­ti­ve er end­nu me­re ud­for­dre­de end SF. Men al­le de gam­le par­ti­er, som SF og­så er et af nu, mang­ler ae­gt­hed og ae­g­te kon­takt med va­el­ger­ne.

De mang­ler at gi­ve va­el­ger­ne en for­kla­ring på, hvor­for man skal stem­me på dem. De nye par­ti­er der­i­mod er me­get me­re at­trak­ti­ve: Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce er skar­pt skår­ne, og man ved, hvad de står for. Al­ter­na­ti­vet er helt nyta­en­ken­de og an­der­le­des og i me­get bed­re for­bin­del­se med si­ne va­el­ge­re.«

»Hun skal slås for øko­lo­gi- og kli­ma-dags­or­de­nen på en helt an­den ag­gres­siv må­de. Hun skal først og frem­mest vin­de va­el­ge­re til­ba­ge fra Al­ter­na­ti­vet, som jo er trom­let frem. For et år si­den tro­e­de jeg slet ik­ke, de kun­ne kom­me i Fol­ke­tin­get, og nu vir­ker de umu­li­ge at stop­pe,« si­ger Pe­ter Mo­gen­sen.

Det er ik­ke lyk­ke­des BT at få en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.