Tay­l­or Swift tje­ner bed­re end Sto­nes

BT - - NYHEDER -

MIL­LI­O­NER Che­s­ney, som spil­le­de 259 mil­li­o­ner kro­ner hjem til gu­i­tar­kas­sen, mens de le­ven­de le­gen­der og rul­le­sten Rol­ling Sto­nes - hvis med­lem­mer hver og én, hvad an­går al­der, uden pro­ble­mer kun­ne ha­ve ti­tel af bedste­far til Tay­l­or Swift - be­sa­et­ter tred­je­plad­sen. Rol­ling Sto­nes hav­de i det forgangne år ind­ta­eg­ter på 257 mil­li­o­ner kro­ner. Al­bum­met prom­ove­rer tur­néen Fa­el­les for de sto­re in­ter­na­tio­na­le stjer­ner er, at det pri­ma­ert er kon­cer­ter­ne, der tra­ek­ker pen­ge­ne hjem. Li­ge­som det ef­ter­hån­den og­så er ga­el­den­de for de stør­ste dan­ske kunst­ne­re, for­kla­rer Ras­mus Rex Pe­der­sen, for­sker ved RUC og eks­pert i mu­sik­bran­chens øko­no­mi­ske for­hold, til BT:

»Si­den årtu­sind­skif­tet har tin­ge­ne aen­dret sig, så det nu er tur­néen, der er det ba­e­ren­de øko­no­mi­ske ele­ment for mu­si­ker­ne. Tid­li­ge­re kun­ne du ta­ge på tur­né for at prom­ove­re et al­bum. I dag er det na­er­mest den an­den vej rundt: at du som mu­si­ker la­ver et al­bum for at prom­ove­re tur­néen,« si­ger Ras­mus Rex Pe­der­sen.

Og net­op der­for står de stør­ste dan­ske nav­ne net­op nu og trip­per utå­l­mo­digt, for som­mer­festi­va­ler­ne lan­det over står for dø­ren. Så det er nu, ho­ved­par­ten af år­sind­ta­eg­ten skal spil­les hjem. For­skel­len i stør­rel­sen af de be­løb, som gi­ves til hen­holds­vis de helt sto­re tra­ek­pla­stre og så al­le de an­dre, er mar­kant, for­kla­rer han vi­de­re:

»Der er stor for­skel på, om man hø­rer til i det ab­so­lut­te to­p­lag, el­ler om man er blandt dem, der lig­ger li­ge un­der. Det er top­nav­ne­ne, der sa­el­ger bil­let­ter­ne, mens de an­dre fyl­der pro­gram­met ud,« si­ger Ras­mus Rex Pe­der­sen. Kim Larsen og Ni­ck & Jay Li­sten over de bedst ind­tje­nen­de mu­si­ke­re her­hjem­me top­pes af Kim Larsen, som i det se­ne­st til­ga­en­ge­li­ge regn­skab for sel­ska­bet bag, Kim Larsen ApS, i 2014 la­ve­de et re­sul­tat på 4,5 mil­li­o­ner kro­ner og ved årets ud­gang hav­de en egen­ka­pi­tal på knap 60 mil­li­o­ner.

Nik & Jays sel­skab Ne­xus Hol­ding ApS op­nå­e­de et re­sul­tat på 2,8 mil­li­o­ner kro­ner, mens L.O.C.s sel­skab SGMD ApS på tred­je­plad­sen blandt de kunst­ne­re, hvis regn­ska­ber er til­ga­en­ge­li­ge, la­ve­de et års­re­sul­tat på 2,4 mil­li­o­ner kro­ner.

Thomas Hel­mig og Simon Kvam­ms sel­ska­ber op­nå­e­de beg­ge års­re­sul­ta­ter li­ge på den go­de si­de af et par mil­li­o­ner, mens de to jy­ske spil­le­ma­ends egen­ka­pi­ta­ler hver da var vok­set til i om­eg­nen af 13 mil­li­o­ner kro­ner.

An­dre kunst­ne­re, som utvivl­s­omt har få­et det til at ska­ep­pe rig­tig godt i kas­sen gen­nem fle­re år, er Ras­mus Se­e­bach og Kan­dis, hvis regn­ska­ber ik­ke er of­fent­ligt til­ga­en­ge­li­ge. DE TJE­NER MEST

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.