’Jeg vil gif­tes med Mi­cha­la’

BT - - NYHEDER -

FRIERI Mi­cha­la Kja­ers ka­e­re­ste si­den jul Thi­a­go Ma­cedo er fo­rel­sket til op over beg­ge ører i den kend­te dan­ske mo­de­blog­ger og mil­li­o­na­e­rar­ving. I te­le­fo­nen fra Mila­no si­ger han til BT, at han har ta­enkt sig at fri til den tid­li­ge­re rej­sedron­nings dat­ter, Mi­cha­la, der står til at ar­ve et ukendt an­tal mil­li­o­ner, som hen­des mor i sin tid ar­ve­de fra sin ae­g­te­mand Simon Spies:

»Jeg tror, hun (Mi­cha­la. red.) vil flyt­te til Mila­no på et tids­punkt. Jeg Mi­cha­la for­står me­get ita­li­ensk, men ta­ler det ik­ke så me­get. Mit en­gelsk er ik­ke så godt, men jeg øver mig to ti­mer om dagen tror, jeg ger­ne vil gif­tes, men det skal jeg snak­ke med Mi­cha­la og hen­des fa­mi­lie om. Vi må se, hvad frem­ti­den brin­ger,« si­ger Thi­a­go Ma­cedo, der forta­el­ler, at han har va­e­ret fle­re gan­ge i Kø­ben­havn: Rent men koldt i Kø­ben­havn »Jeg kan rig­tig godt li­de Kø­ben­havn. Der er me­get rent. Og jeg er vild med dansk mad, men der er lidt koldt,« si­ger Mi­cha­la Kja­ers ka­e­re­ste, der ud­over for­skel­li­ge mo­del­job, og­så har la­est til sku­e­spil­ler i tre år og har med­vir­ket i fle­re film og tv-se­ri­er.

»Mi­cha­la for­står me­get ita­li­ensk, men ta­ler det ik­ke så me­get. Mit en­gelsk er ik­ke så godt, men jeg øver mig to ti­mer om dagen. Men det er sva­ert at fin­de tid til, når jeg og­så ar­bej­der me­get. Jeg har va­e­ret mo­del i 11 år,« si­ger Thi­a­go Ma­cedo, der for tre år si­den be­gynd­te at la­e­se til sku­e­spil­ler og har haft for­skel­li­ge job i film og på tv.

»Mit sid­ste job var i ‘Zoo­lan­der 2’, som blev ind­spil­let over tre må­ne­der i Rom. Nu ven­ter jeg svar på an­dre film­pro­jek­ter. Jeg ar­bej­der sta­dig som mo­del i Mila­no, men det er ik­ke min før­ste­pri­o­ri­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.