Dø­de­ns tun­ge sko ek­si­ste­rer skam

BT - - NYHEDER -

gen­nem­gik avis­ar­ki­ver, lek­si­ka og fol­ke­min­de­sam­lin­ger for at fin­de ud af, hvor ce­mentsko­e­ne kom fra – det tid­lig­ste bud var før­om­tal­te hi­sto­rie fra AP. Ofret var en sprits­mug­ler i Provi­den­ce, Rho­de Island, og hans navn var Dan­ny Walsh, og han end­te an­gi­ve­ligt i At­lan­ter­ha­vet. Et sen­sa­tions­blad kun­ne se­ne­re forta­el­le, at Walsh’s ka­e­re­ste og­så var ble­vet ud­sty­ret med ce­mentsko og be­gra­vet til havs. Den de­tal­je tog et fast greb om den ame­ri­kan­ske fan­ta­si, og det mest kend­te ek­sem­pel er hen­ret­tel­sen af New York-gangste­ren Bo We­in­berg. Han hav­de va­e­ret il­loy­al over for sin chef, den be­ryg­te­de Dutch Schultz, og – som E. L. Do­ctor­ow se­ne­re be­skrev i ro­ma­nen ’Bil­ly Bat­h­ga­te’ – han blev i en sla­e­bebåd sej­let ud fra hav­nen i New York. Schultz og hans hird hav­de en va­ske­tøn­de med ce­ment om bord, og tøn­den skøjte­de frem og til­ba­ge på da­ek­ket i takt med bå­dens holm­gang med bøl­ger­ne. Da de var nå­et til­stra­ek­ke­ligt langt ud, stak We­in­berg ’tø­ven­de og for­sig­tigt først den ene fod, så den an­den fod’ ned i ce­men­ten, og good­bye med ham. Do­ctor­ow dig­te­de ik­ke helt ud i det blå. Iføl­ge En­cycl­ope­dia of Ame­ri­can Cri­me dra­eb­te Dutch Schultz sin tid­li­ge­re løjt­nant, We­in­berg, og en­ten skød han ham per­son­ligt i ho­ve­d­et el­ler og­så ud­sty­re­de han ham med ce­mentsko ’og smed ham i le­ven­de li­ve i Hud­son-flo­den. Beg­ge de­le kan va­e­re sandt’, hed­der det. Men igen: In­gen be­vi­ser, in­tet lig og et til­ba­ge­ven­den­de, prak­tisk spørgs­mål: Det ta­ger tid for ce­ment at ha­er­de, og hvor­for skul­le drabs­ma­end bru­ge tid på det? 12 ti­mer om at tør­re På det so­ci­a­le me­die Red­dit har bru­ger­ne i fle­re om­gan­ge dis­ku­te­ret sko­e­ne og ik­ke mindst de tek­ni­ske de­tal­jer med ce­men­ten. Hvor lang tid ta­ger det ce­men­ten at ha­er­de, hvor­når op­når den sin mak­si­malstyr­ke, og skal man bru­ge Port­land­ce­ment el­ler en me­re ele­men­ta­er mør­tel?

New York Ti­mes tog i går fat i spørgs­må­let og rin­ge­de til en lo­kal ce­mentblan­der og spurg­te ham om det.

Hans svar var, at et of­fer skul­le sid­de med fød­der­ne i ce­ment i mindst 12 ti­mer, og der­ef­ter vil­le han for­ment­lig ik­ke kun tra­ek­ke fød­der­ne ud igen.

Så så­dan dø­de Pe­tey Cra­ck. Hans ho­ved var pak­ket ind i iso­ler­bånd, hans ha­en­der bag­bun­det, og i den til­stand sad han i mindst 12 ti­mer med fød­der­ne i ce­ment, en mør­tel blan­det af ce­ment, grus, sand og vand, op­ly­ser New York Ti­mes. Der­ef­ter blev små­spil­le­ren i narko­bran­chen i New York smidt i ha­vet – og ind i hi­sto­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.