Forsikringer aeder din

BT - - NYHEDER -

ØKO­NO­MI øge pen­sions­op­spa­rin­gen med op mod 600 mio. kr., hvis de får til­ret­tet for­sik­rings­da­ek­nin­gen og bru­ger be­spa­rel­sen til at spa­re op,« si­ger Per Klit­gård, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Da­ni­ca Pen­sion, til fi­nans.dk. 20.000 kr. at hen­te Den sto­re be­spa­rel­se be­ty­der kon­kret, at hver en­kelt kun­de i gen­nem­snit vil­le spa­re 100 kro­ner om må­ne­den på de­res for­sik­ring. Hvis man med­reg­ner be­spa­rel­sen i de år, som de man­ge kun­der i gen­nem­snit har til­ba­ge at op­spa­re til de­res pen­sion, vil det be­ty­de 20.000 kro­ner ek­stra, når man en­gang for­la­der ar­bejds­mar­ke­det.

Hvis Da­ni­ca Pen­sions kun­der er re­pra­e­sen­ta­ti­ve for re­sten af de kom­merci­el­le pen­sions­sel­ska­ber, ek­sem­pel­vis PFA Pen­sion og Nor­dea Liv & Pen­sion, så vil dan­ske pen­sions­kun­der kun­ne spa­re 2,4 mil­li­ar­der me­re op, skri­ver fi­nans.dk. Bed om et over­blik År­sa­gen til at så man­ge er over­for­sik­re­de, skal blandt an­det fin­des i, at der of­te ik­ke er et or­dent­ligt sam­spil mel­lem for­sik­rin­gen og de ret hø­je of­fent­li­ge ydel­ser, man mod­ta­ger ved et even­tu­elt tab af er­hverv­sev­ne, vur­de­rer pen­sions- og for­sik­rings­rå­d­gi­ver Jør­gen Svend­sen.

»Vi­ser det sig, at man vil­le få fle­re pen­ge ud­be­talt, hvis man af den ene el­ler an­den grund mi­ste­de sin ev­ne til at ar­bej­de, end det man fik ud­be­talt i løn for at gå på ar­bej­de, så har man gan­ske en­kelt be­talt for me­get,« si­ger Jør­gen Svend­sen.

Han an­be­fa­ler der­for, at man rin­ger til sit pen­sions­sel­skab og be­der om et over­blik over, hvor me­get for­sik­rin­gen da­ek­ker i til­fa­el­de af et uheld, og hvor me­get det of­fent­li­ge spa­e­der til. På den må­de kan man und­gå at ka­ste pen­ge ud ad vin­du­et.

Iføl­ge Jør­gen Svend­sen er det ik­ke kun re­le­vant for kun­der hos Da­ni­ca Pen­sion. Der­for bør man og­så få kon­trol­le­ret sin for­sik­ring, selv­om man er kun­de i et an­det pen­sions­sel­skab.

»Jeg tror sag­tens, man kan fin­de de sam­me ten­den­ser hos de an­dre sel­ska­ber. De har ba­re, i mod­sa­et­ning til Da­ni­ca Pen­sion, ik­ke fo­re­ta­get sam­me ana­ly­se, som kan kom­me de­res kun­der til gavn,« si­ger Jør­gen Svend­sen. Har man fle­re pen­sions­ord­nin­ger i ba­ga­gen fra tid­li­ge­re job, kan man med for­del va­el­ge at sam­le det he­le i ét sel­skab. Det gi­ver bå­de et bed­re over­blik, og man slip­per for at be­ta­le dy­re ad­mi­ni­stra­tions­ge­by­rer me­re end ét sted. Det er vig­tigt at til­pas­se sig, i takt med at ens livs­for­hold aen­drer sig. Man­ge har ek­sem­pel­vis en dyr ae­g­te­fa­el­le­da­ek­ning til­knyt­tet de­res op­spa­ring, som de ik­ke får aen­dret ved en even­tu­el skils­mis­se. På den må­de spa­rer man man­ge pen­ge op til en for­sik­ring, man ik­ke la­en­ge­re har brug for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.