Ken­ne­dy vil­le for­hin­dre ko­nen i af­fa­e­re

BT - - NYHEDER -

SIDESPRING Det si­ges, at den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske praesident Jo­hn F. Ken­ne­dy hav­de ad­skil­li­ge el­ske­rin­der, mens han re­ge­re­de USA i be­gyn­del­sen af 1960er­ne. Min­dre kendt er det, at hans ko­ne, Ja­cque­li­ne Ken­ne­dy, og­så hav­de udenomsa­eg­te­ska­be­li­ge es­ka­pa­der, mens hun var før­ste­da­me.

Nu af­slø­rer praesident Ken­ne­dys tid­li­ge­re sik­ker­heds­a­gent Cl­int Hill, at hun hav­de en sa­er­lig flirt med en gra­esk skibs­re­der. Det skri­ver Daily Mail. I bo­gen ’Fi­ve Presi­dents’ forta­el­ler den tid­li­ge­re sik­ker­heds­a­gent om en epi­so­de, hvor han blev kaldt ind på det ova­le kon­tor til en hemmelig sam­ta­le med Ken­ne­dy. Pra­esi­den­ten vil­le ha­ve Cl­int Hill til at for­hin­dre, at Ja­cque­li­ne Ken­ne­dy så no­get til sin gra­e­ske be­un­drer Ari­stot­le Onas­sis un­der et privat be­søg i Gra­e­ken­land i 1961. End­nu en trus­se­tyv Onas­sis var en ek­stra­va­gant skibs­re­der, der var kendt for sit kvin­de­ta­ek­ke, og han hav­de så­le­des et godt øje til USAs før­ste­da­me.

Jo­hn F. Ken­ne­dy var så ja­loux over hu­stru­ens ro­man­ce med gra­e­ke­ren, at han vil­le ha­ve Cl­int Hill til at spa­en­de ben for hen­des rej­se til det gra­e­ske.

»Min rå­d­gi­ver (Bob­by Ken­ne­dy, red.) og jeg vil gø­re én ting klart: Uan­set hvad du fo­re­ta­ger dig i Gra­e­ken­land, så lad ik­ke Mrs. Ken­ne­dy kom­me i na­er­he­den af Ari­stot­le Onas­sis,« skri­ver Cl­int Hill i bo­gen ’Fi­ve Presi­dents’, der er ud­kom­met på det ame­ri­kan­ske mar­ked. Mød­tes med Win­ston Chur­chill Ja­cque­li­ne Ken­ne­dy og Ari­stot­le Onas­sis hav­de la­ert hin­an­den at ken­de et par år tid­li­ge­re un­der et be­søg på hans ya­cht ’Chri­sti­na’ i Mid­del­ha­vet, hvor fru Ken­ne­dy skul­le kom­me sig over sin sorg over ta­bet af søn­nen Pa­tri­ck, der dø­de som spa­ed.

Ja­cque­li­ne Ken­ne­dy og Ari­stot­le Onas­sis så hin­an­den for før­ste gang, da Ken­ne­dy-par­ret var på be­søg hos den gra­e­ske rig­mand i Gra­e­ken­land sam­men med den tid­li­ge­re bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Win­ston Chur­chill.

Mens Chur­chill og den da­va­e­ren­de pra­esi­denkan­di­dat Jo­hn F. Ken­ne­dy snak­ke­de stor­po­li­tik, vi­ste Ari­stot­le Onas­sis fru Ken­ne­dy rundt på sin ya­cht. Han blev så be­ta­get af den ame­ri­kan­ske kvin­de, at han iføl­ge Cl­int Hill sag­de:

»Der er no­get helt vi­dun­der­ligt med hen­de. Der er no­get pro­vo­ke­ren­de ved den­ne kvin­de. Hun er har en vi­dun­der­lig sja­el.« De fik hin­an­den til slut Jo­hn F. Ken­ne­dy blev skudt på en of­fi­ci­el kø­re­tur i Dal­las, Te­xas, i 1963, men Ja­cque­li­ne Ken­ne­dys på­stå­e­de af­fa­e­re med den gra­e­ske char­mør fik lov til at le­ve vi­de­re.

De gif­te­de sig i 1968 og var sam­men, ind­til Ari­stot­le Onas­sis’ død i 1975.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.