Myten om for­års

BT - - NYHEDER -

VINTERPIGMENT er lidt me­re in­tens to må­ne­der ef­ter Sankt Hans end to må­ne­der før sank­t­hans på grund af tyn­de­re ozon­lag i au­gust end i april,« sag­de han den­gang til avi­sen.

Ozon­la­get er et lag af ga­s­ar­ten ozon, der fin­des rundt om Jor­den i at­mos­fa­e­ren, og det be­skyt­ter mod So­lens ul­travi­o­let­te strå­ler. La­gets tyk­kel­se af­ha­en­ger af, hvor på Jor­den man be­fin­der sig og af års­ti­den. Iføl­ge dmi.dk er ozon­la­get over Dan­mark tyk­ke­st i for­års­må­ne­der­ne og tyn­dest i ef­ter­å­ret. Strand­ga­e­ster nød vej­ret Vin­ter­bleg hud el­ler ej, så var der mas­ser af le­gen­de børn og sol­ba­den­de strand­ga­e­ster at fin­de på Bel­le­vue Strand ved Klam­pen­borg i går.

En af dis­se var 64-åri­ge In­ge Thorsen, der har nydt so­len si­den for­å­rets spa­e­de be­gyn­del­se. Hun hav­de og­så hørt, at so­len skul­le va­e­re skar­pe­re i årets før­ste må­ne­der, men holdt sig ik­ke til­ba­ge af den grund. Og hun har el­lers tid­li­ge­re op­le­vet pro­ble­mer med for­års­so­len.

»Jeg ny­der at lig­ge i so­len, men jeg har va­e­ret til­bø­je­lig til at få so­l­ek­sem nog­le gan­ge om for­å­ret, hvil­ket jeg el­lers al­drig har op­le­vet i som­mer­pe­ri­o­den. Men jeg skal ud at ny­de vej­ret al­li­ge­vel, når jeg kan – det er der in­gen tvivl om,« si­ger hun skråsik­kert. Be­skyt­tel­se er sta­dig vig­tigt Selv­om so­len er ik­ke er na­er så skarp i for­års­må­ne­der­ne som un­der som­me­ren, er det sta­dig vig­tigt, at man hu­sker at ta­ge va­re på sin hud.

Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se rå­der al­tid til, at man ta­ger solcre­me på og op­hol­der sig i skyg­gen mel­lem kl. 12 og 15.

19-åri­ge Ale­xan­der Bülow hav­de godt nok ik­ke op­holdt sig i skyg­gen midt på dagen, men solcre­me var der sør­get for:

»Solcre­men er med i ta­sken og på krop­pen. Jeg ha­der at bli­ve for­bra­endt, og det er jo for­hold­vis nemt at und­gå, hvis ba­re man be­skyt­ter sig lidt.« Det tror jeg ik­ke, at jeg har. Men mon ik­ke det er, for­di folk må­ske er ude la­en­ge­re, for­di det ik­ke er helt så varmt som om som­me­ren. Jeg tror ik­ke, det har no­get med so­len at gø­re Nae, fak­tisk ik­ke. Egent­lig sy­nes jeg hel­ler ik­ke rig­tig, at det vil­le gi­ve så me­get me­ning. So­len står jo trods alt hø­je­re på him­len om som­me­ren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.