!

BT - - NYHEDER -

VEJ­RET So­lens ef­fekt på hu­den er størst i for­års­må­ne­der­ne, for­di den vin­ter­ble­ge hud ik­ke in­de­hol­der na­er så me­get pig­ment, der gør den mørk og sam­ti­dig fun­ge­rer som et na­tur­ligt va­ern mod so­len Find hat, sol­bril­ler og solcre­me frem og nyd det go­de vejr. Så­dan ly­der rå­det fra den vagt­ha­ven­de me­te­o­r­o­log hos DMI for­ud for en we­e­kend, hvor so­len ba­re vil skin­ne.

»Det fi­ne vejr ser ba­re ud til at fort­sa­et­te. Der bli­ver ik­ke ret man­ge sky­er hver­ken lør­dag el­ler søn­dag. Der bli­ver mas­ser af solskin, en svag vind fra sy­døst og ge­ne­relt rig­tig flot vejr,« si­ger Mo­gens Røn­ne­bek fra DMI.

Man­ge ste­der vil tem­pe­ra­tu­ren kun­ne kom­me op på 20 grader – en­kel­te ste­der helt op til 22 grader.

»Der kom­mer be­ha­ge­li­ge tem­pe­ra­tu­rer de al­ler­f­le­ste ste­der og med 22 grader, hvor det bli­ver var­mest, så sma­ger det lidt af som­mer,« si­ger Mo­gens Røn­ne­bek.

Ved øst­vend­te ky­ster skal man dog ik­ke reg­ne med at se kvik­søl­vet be­va­e­ge sig helt så højt op i ter­mome­te­ret.

»Ty­pisk vil der va­e­re om­kring 1215 grader li­ge ved de ky­ster, men man skal ik­ke ret langt ind i lan­det, før der er lae, og det er var­me­re,« forta­el­ler Mo­gens Røn­ne­bek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.