35-åri­ge Sonja døds­dømt af la­e­ger­ne

BT - - NYHEDER -

ra­ek­ke un­der­sø­gel­ser. Til­ba­ge i Dan­mark ta­ger de dan­ske og bel­gi­ske la­e­ger be­slut­nin­gen om at ope­re­re Sonja, og de fjer­ner hen­des ma­ve­sa­ek og halv­de­len af hen­des spi­se­rør. Men ope­ra­tio­nen går galt. Sonjas spi­se­rør er ef­ter to års be­hand­ling på OUH me­get med­ta­get, og den sam­men­sy­ning, som la­e­ger­ne fo­re­ta­ger på spi­se­rø­ret, går der hul på. Det sen­der Sonja ud i en liv­stru­en­de til­stand, og hun bli­ver lagt i ko­ma. Mand og børn ta­ger af­sked Sonjas mand og de­res to pi­ger, Mat­hil­de på seks og Ama­lie på ot­te år, ta­ger af­sked med de­res hu­stru og mor – men Sonja våg­ner miraku­løst op. Desva­er­re er Sonjas tar­me øde­lag­te, og hun kan ik­ke la­en­ge­re op­ta­ge na­e­ring. Hun bli­ver dog ud­skre­vet, og gen­nem det na­e­ste år ta­ber hun sig og ka­ster op, men får at vi­de, at det nok skal gå i or­den.

I dag bli­ver hun holdt i li­ve af en son­de.

Grun­det syg­dom­mens sja­eld­ne ka­rak­ter kan Sonja Da­hl Lo­se ik­ke få er­stat­ning af for­sik­rings­sel­ska­bet. Der­for kla­ge­de fa­mi­li­en til Pa­tien­tom­bud­det, det tid­li­ge­re Pa­tient­kla­ge­na­evn, men har få­et af­slag. Det fik fa­mi­li­en til at an­ke dom­men, som den nu af­ven­ter svar på.

»Det kan be­ty­de en form for er­stat­ning, men det vig­tig­ste er at få de­res an­er­ken­del­se af, at de har smadret mit liv. Og, at de har ta­get mi­ne børns mor fra dem. Og det hå­ber jeg, at jeg kan nå at få svar på,« si­ger Sonja Da­hl Lo­se.

Da alt håb syn­tes ude, var det ven­ner­ne Ma­ri­an­ne og Kim Duus fra Ti­strup, der trå­d­te til. De har ind­ledt en ind­sam­ling på Fa­ce­book til for­del

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.