Ja, kul­tur­for­skel­le og ha­er­va­erk skra­em­mer Nej, det er en ga­ve at hu­se en flygt­ning

BT - - DEBAT -

MAR­TIN HEN­RIK­SEN

skul­le pri­vat­per­so­ner hu­se flygt­nin­ge? Der er man­ge ek­semp­ler på dår­li­ge er­fa­rin­ger fra folk, der har gjort det, så­som ha­er­va­erk el­ler at det ba­re ik­ke blev så vel­lyk­ket, som man kun­ne hå­be, på grund af de kul­tu­rel­le for­skel­le. Folk har de­res eget liv med fa­mi­lie og ar­bej­de. Hvis det skal ha­en­ge sam­men, kan det va­e­re no­get af en om­va­elt­ning, hvis man skal til at le­je et va­e­rel­se ud til en flygt­ning. Og jeg kan godt for­stå, at folk ik­ke øn­sker at la­ve de­res liv og ru­ti­ner om, for­di det va­el­ter ind med flygt­nin­ge.

HVOR­FOR I AL­VER­DEN

MAI-BRITT SCHULTZ

for­stå, at det er sva­ert at luk­ke en frem­med ind i sit hus. Så er det li­ge me­get, om det er en ud­veks­lings­stu­de­ren­de fra USA, el­ler hvad det nu kun­ne va­e­re. Det er klart, at man kan va­e­re lidt for­be­hold­ne, og man­ge har en na­tur­lig skep­sis over­for folk, man ik­ke ken­der i for­vej­en.

JEG KAN GODT

der ger­ne vil­le åb­ne de­res hjem, hvis det var fa­mi­li­er, det dre­je­de sig om. Men folk har va­e­ret me­re nervø­se, når det er en­li­ge ma­end. Det en na­tur­lig re­ak­tion, og det er no­get, der går over, når man mø­der dem og fin­der ud af, at de ik­ke er far­li­ge­re end na­bo­ens søn. Men når det hand­ler om børn, så rø­rer det os al­le sam­men dybt. Li­ge­som vi sy­nes, at hund­e­hval­pe er sø­de­re end sto­re hunde. Man vil ger­ne gø­re no­get for bør­ne­ne, men man har sva­ert ved at se, at man og­så skal gø­re no­get for de en­li­ge, der fak­tisk har mest brug for hja­el­pen. Det hand­ler om at få af­kra­ef­tet si­ne for­dom­me. Og det ga­el­der sik­kert beg­ge ve­je.

DER ER MAN­GE,

trau­ma­tisk at flyg­te, men der er og­så man­ge, der har valgt at flyg­te, for­di de ik­ke kan se no­gen frem­tid. Må­ske er de­res hus va­ek, el­ler de­res fa­mi­lie er dø­de. Jeg sy­nes ik­ke, det er uansvar­ligt at la­de dem bo hos pri­vat­per­so­ner. Det er der­i­mod en ga­ve. Jeg er ik­ke en him­mel­rå­ben­de naiv ha­lal-hip­pie, men jeg tror vir­ke­lig på, at det er godt at op­da­ge, at flygt­nin­ge ba­re er men­ne­sker li­ge­som en selv.

DET ER VOLD­SOMT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.