’ ’

BT - - DEBAT -

Jeg kan godt for­stå, at folk er kul­tu­ren.

ik­ke øn­sker at la­ve Ek­sem­pel­vis ar­bejds­kul­tu­ren hvor man i sto­re de­le af Mel­le­mø­sten de­res liv og ru­ti­ner har en me­re lais­sez fai­re-til­gang, hvor

om, for­di det va­el­ter man ba­re går til og fra ar­bej­de. Så­dan er det ik­ke i Dan­mark. Her står man

ind med flygt­nin­ge op om mor­ge­nen, ta­ger på ar­bej­de, hol­der pau­se klok­ken 12, og så går man hjem igen. Den ryt­me har man ik­ke al­tid i vis­se kred­se i Mel­le­mø­sten, og det er en af de stør­ste ud­for­drin­ger.

DEN VA­E­SENT­LIG­STE FOR­SKEL

er jo ik­ke flyg­tet fra krig. De er ik­ke ble­vet for­fulgt af IS op gen­nem Tys­kland, når de står ved den dan­ske gra­en­se. Men po­li­ti­ker­ne har skabt en sta­er­kt uhold­bar si­tu­a­tion, hvor der kom­mer rig­tigt, man­ge men­ne­sker til Dan­mark, som man ik­ke ved, hvad man skal gø­re af. Og bor­ger­ne har jo sat po­li­ti­ker­ne til at lø­se pro­ble­mer­ne, og når po­li­ti­ker­ne ik­ke kan det, så er det for fra­ekt at si­ge til bor­ger­ne, at de nok li­ge kan sør­ge for det selv.

DE FLE­STE ’FLYGT­NIN­GE’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.