Skip­per har ta­get ro­ret

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Stem­me­slu­ge­ren Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen har af­gi­vet po­sten som po­li­tisk ord­fø­rer til den hid­ti­di­ge rets- og so­ci­al­ord­fø­rer Per­nil­le Skip­per. Vars­ler det en ny tid i En­heds­li­sten? Ja, selv­føl­ge­lig. Selv i et par­ti som En­heds­li­sten, hvor or­ga­ni­sa­to­ri­ske or­ga­ner som f.eks. ho­ved­be­sty­rel­sen har en me­re hånd­gri­be­lig ind­fly­del­se på den før­te po­li­tik, har det stor be­tyd­ning, hvem der er par­tiets stem­me og an­sigt udadtil. Det er­kend­te de og­så selv i En­heds­li­sten, da de fik an­sig­ter på valg­pla­ka­ter­ne. Og da de gjor­de det, fik de sma­ek for skil­lin­gen. Ved de se­ne­ste to fol­ke­tings­valg har Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen blan­det sig med den ab­so­lut­te eli­te blandt par­ti­le­de­re, når det hand­ler om at skaf­fe per­son­li­ge stem­mer. Hun blev nr. 3 ved val­get i 2015 og nr. 2 ved val­get i 2011. Og for­vent­nin­gen til Per­nil­le Skip­per er na­tur­lig­vis no­get til­sva­ren­de. Men hun kom­mer til at gø­re det på sin egen må­de. Hvad ken­de­teg­ner Per­nil­le Skip­per? Hun er flit­tig, grun­dig og ve­lover­ve­jet, men for­mår og­så at ta­le sig op på en ølkas­se el­ler for­an et ka­me­ra. Li­ge­som sin for­ga­en­ger me­strer hu n de t fø­lel­ses­la­de­de ar­gu­ment, men det, der gør hen­de rig­tig spa­en­den­de, er, at hun og­så er en de­tal­je­ryt­ter, som kan gra­ve sig ned i fod­no­ter­ne på et bi­lag – og al­li­ge­vel bag­ef­ter ha­e­ve sig op over det og fol­ke­lig­gø­re den af­gø­ren­de de­tal­je.

Den bre­de of­fent­lig­hed ken­der hen­de nok bedst fra, da hun hev ta­ep­pet va­ek un­der Mor­ten Bødskov som ju­stits­mi­ni­ster. Der de­mon­stre­re­de hun, at hun ik­ke ba­re ud­s­lyn­ger ven­stre­fløjs­pa­ro­ler, men fak­tisk har tå­l­mo­dig­he­den til at kø­re en sag sag­ligt til den øn­ske­de en­de uden at åb­ne sig for kritik for at va­e­re hver­ken po­le­misk, po­puli­stisk el­ler uti­dig. Men i vir­ke­lig­he­den er hen­des sto­re po­li­ti­ske be­drift, at hun er ble­vet dan­marks­me­ster i for­svar for rets­sam­fun­dets prin­cip­per. På den må­de bli­ver hun iro­nisk nok den na­tur­li­ge arv­ta­ger ef­ter Venstres Bir­t­he Rønn Hor­n­bech, som man kun­ne stil­le uret ef­ter vil­le rå­be vagt i ge­va­er ved mi­stan­ke om lovs­jusk el­ler brud på rets­prin­cip­per­ne. Den vagt ta­ger Per­nil­le Skip­per nu og har al­le­re­de gjort det i en år­ra­ek­ke. Er Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen et stort tab? Hun er jo ik­ke tabt. Hun har ba­re over­gi­vet sta­fet­ten til det na­e­ste un­ge ta­lent i En­heds­li­stens lan­ge ra­ek­ke af den slags. Det par­ti kan no­get med ta­len­t­ud­vik­ling, som an­dre kan la­e­re no­get af!

Jeg tror be­stemt ik­ke, at vi har set det sid­ste til Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen. Prøv en­gang at ta­en­ke på, hvis hun stil­le­de op som spids­kan­di­dat til Eu­ro­paPar­la­men­tet – el­ler som over­borg­mester­kan­di­dat i Kø­ben­havn. Stem­me­slu­ge­ren vil kun­ne bla­e­se po­r­te­ne ind til nye ero­brin­ger for En­heds­li­sten. Og hvis ik­ke den hal­ve ngo-ver­den al­le­re­de er i gang med at for­sø­ge at he­ad­hunte den tid­li­ge­re po­li­ti­ske ord­fø­rer, så skal de ha­ve en rystetur. Hen­des ta­lent er til at få øje på, uan­set hvil­ken par­ti­far­ve man el­lers går og har. En­de­lig kan hun jo ven­de til­ba­ge ef­ter en tur ude i det ’vir­ke­li­ge liv’. Er det en un­der­lig ti­m­ing? Den er in­teres­sant al den stund, at skif­tet er en helt hånd­gri­be­lig ud­mønt­ning af en kon­klu­sion om, at Ven­stre-re­ge­rin­gen ik­ke nød­ven­dig­vis over­le­ver ef­ter­å­ret. Og så skal En­heds­li­sten ik­ke fan­ges i et ro­det skif­te på po­sten. Og Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen skal ik­ke ha­ve det på sit cv. Er Sch­midt-Ni­el­sens af­gang ik­ke en høj pris for ro­ta­tions­prin­cip­pet?

Jo, det kan man me­ne. Men det men­te man og­så, da Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil stop­pe­de. Man kan og­så ven­de den om og si­ge, at det er net­op ro­ta­tions­prin­cip­pet, der sik­rer, at En­heds­li­sten har så im­po­ne­ren­de en ta­len­t­ud­vik­ling. Er det en gyl­den mu­lig­hed for Al­ter­na­ti­vet? Når man skif­ter po­li­tisk front­fi­gur, ska­ber det rø­re, men ik­ke al­tid i va­el­ger­ha­vet. Se blot skif­tet i DF fra Pia Kja­er­gaard til Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl. Men En­heds­li­sten er et af de par­ti­er, som Al­ter­na­ti­vet kan tra­ek­ke stem­mer fra, så nok skal Per­nil­le Skip­per gla­e­de sig over et brand som sag­lig og se­ri­øs, men hun skal pas­se på med, at det ik­ke sa­et­ter sig som ’etab­le­ret’. Og så skal hun hu­ske, at Al­ter­na­ti­vet er i dur, hvor En­heds­li­sten of­te er i mol. Lidt me­re op­ti­mis­me vil­le kla­e­de par­ti­et. El­lers er der ik­ke grund til de sto­re kurs­ju­ste­rin­ger fra Skip­per. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.