M

BT - - KULTUR -

men­te, at hun kun bur­de stil­le op til voks­ne ting,« si­ger Chri­stof­fer­sen.

Han har ar­bej­det sam­men med Ege­ri­is i et halvt års tid. Og han var bl.a. en af dem, der rå­d­gav hen­de til at op­tra­e­de lidt min­dre ud­for­dren­de i år end ved Melodi Grand Prix i 2013.

»Jeg op­for­dre­de hen­de til at op­tra­e­de med san­gen i fo­kus i ste­det for bryster­ne. Hun prø­ver at fin­de sit eget stå­sted og er stor fan af san­ge­re som Bey­on­cé og Ma­ri­ah Ca­rey. Det skal man selv­føl­ge­lig og­så respek­te­re 100 pct. som rå­d­gi­ver. Men man er og­så nødt til at ta­ge ud­gangs­punkt i, hvem man er og hvor­dan det dan­ske mar­ked ser ud,« si­ger han. Rod Stewart i bil­uheld Den skot­ske le­gen­de Rod Stewart op­t­rå­d­te for fuldt hus på Am­fi­s­ce­nen i Aar­hus for to år si­den.

»Den kon­cert var mil­li­me­ter fra at bli­ve af­lyst. På vej til luft­hav­nen i Eng­land blev Stewarts bil tor­pe­de­ret af en an­den bil. De var tre-fi­re men­ne­sker i bi­len, bl.a. Stewarts svi­ger­far, som kom me­get al­vor­ligt til ska­de og måt­te ind­la­eg­ges. Stewart selv fik og­så ri­me­lig man­ge ta­esk og fik selv­føl­ge­lig et enormt chok. Han ’slap’ med en bra­ek­ket fin­ger. Men han in­si­ste­re­de på at rej­se til Aar­hus og gen­nem­fø­re. Han kom først i be­hand­ling for si­ne knubs og den bra­ek­ke­de fin­ger, da han kom hjem til Lon­don. Stewart var i sto­re smer­ter, da jeg hil­ste på ham i Aar­hus, og det fort­sat­te un­der he­le kon­cer­ten. Men han vil­le gen­nem­fø­re,« si­ger Chri­stof­fer­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.