Bi­ler Man­ge drop­per det au­to­ri­se­re­de va­er­k­sted

BT - - BILER -

OP PÅ LIFTEN De au­to­ri­se­re­de va­er­k­ste­der er sta­dig den kla­re fa­vo­rit, når dan­sker­ne skal va­el­ge, hvor de­res bil skal ser­vi­ce­res, men fle­re og fle­re va­el­ger dem fra, for­di det er bil­li­ge­re at bru­ge de uau­to­ri­se­re­de. Det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se, hvor 55 pct. af 1.004 ads­purg­te si­ger, at de al­tid va­el­ger de au­to­ri­se­re­de va­er­k­ste­der, SE­NE­STE NYT mens 16 pct. va­el­ger dem nog­le gan­ge. Dog va­el­ger 28 pct. helt at gå udenom.

Et ty­de­ligt tegn på, at loy­a­li­te­ten svin­der, på­pe­ger eks­pert.

»I dis­se år ser vi, at bil­e­jer­ne bli­ver min­dre og min­dre loy­a­le, når det ga­el­der ser­vi­ce og re­pa­ra­tio­ner. Det kan godt va­e­re, at man­ge kø­ber de­res bil hos en au­to­ri­se­ret for­hand­ler, men det be­ty­der ik­ke la­en­ge­re, at man au­to­ma­tisk bli­ver ha­en­gen­de som kun­de,« si­ger part­ner i De­loit­te Lars. B Ni­el­sen, der føl­ger bil­bran­chen ta­et. Han me­ner, at det sto­re salg af mi­ni­bi­ler har va­e­ret med til at re­du­ce­re loy­a­li­te­ten: Ny ty­pe bil­e­jer »Det er klart, at de bil­li­ge mi­ni­bi­ler har åb­net dø­ren for en ny ty­pe bil­e­je­re, der ik­ke nød­ven­dig­vis fø­ler loy­a­li­tet over for et be­stemt ma­er­ke el­ler et be­stemt va­er­k­sted. For dem er det vig­tig­ste, at ser­vi­cen ud­fø­res hur­tigt og bil­ligt, og så kan man li­ge så godt gå ned på hjør­net til et af de frie va­er­k­ste­der.«

Sam­ti­dig har de frie va­er­k­ste­der gjort me­get for at mar­keds­fø­re sig over for bil­e­jer­ne.

»Man­ge af de sto­re va­er­k­ste­der re­k­la­me­rer di­rek­te over for for­bru­ger­ne med la­ve pri­ser og hur­tig ser­vi­ce. Of­te er det og­så mu­ligt at få de rig­ti­ge stemp­ler i ser­vi­ce­bo­gen, så­fremt ser­vi­cen ud­fø­res ef­ter pro­du­cen­tens for­skrif­ter. For man­ge bil­e­je­re er det end­nu et ar­gu­ment for at va­el­ge de au­to­ri­se­re­de va­er­k­ste­der fra,« si­ger Lars B. Ni­el­sen.

Tal­le­ne da­ek­ker dog over sto­re, re­gio­na­le for­skel­le. Kø­ben­havn­ske bil­e­je­re er mest loy­a­le over for de au­to­ri­se­re­de va­er­k­ste­der, mens syd­dan­sker­ne i langt hø­je­re grad va­el­ger dem fra.

Iføl­ge un­der­sø­gel­sen er de 40- til 49-åri­ge bil­e­je­re de mindst loy­a­le. Her er det min­dre end halv­de­len, der kon­se­kvent va­el­ger et au­to­ri­se­ret va­er­k­sted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.