Med ryg­gen mod

BT - - BILER -

hans kon­trakt, og ryg­ter­ne om nye va­er­ter be­gynd­te hur­tigt at svir­re. 50-åri­ge Chris Evans, som er ek­stremt po­pu­la­er i Storbritannien som ra­dio- og tv-va­ert, vir­ke­de som det op­lag­te valg, men at 48-åri­ge Matt LeBlanc skal va­e­re med på fø­rer­sa­e­det, kom nok som en stør­re over­ra­skel­se for de fle­ste. En Pors­che-fyr Top Gear er dog ik­ke frem­med land for Matt LeBlanc, som i det gam­le pro­gram sat­te en af de hur­tig­ste ti­der af al­le de kend­te, der har kørt rundt på Top Gear-ba­nen, og un­der det­te interview er det ty­de­ligt, at han er et rig­tig ‘pe­trol­he­ad’.

»Jeg har en hel flå­de af Cor­ol­la’er... nej, det er pjat, jeg er en Pors­che-fyr. Chris el­sker de gam­le, klas­si­ske bi­ler, men jeg er en tech-nørd, og jeg el­sker teknikken i at få bi­ler til at kø­re sta­er­kt,« for­kla­rer Matt LeBlanc, der bl.a. har kørt 700 om­gan­ge på mo­tor­cy­kel på den ud­for­dren­de ame­ri­kan­ske ra­cer­ba­ne Lagu­na Seca, der har det no­to­ri­ske, blin­de sving ‘The Cor­kscrew’, som har en høj­de­for­skel sva­ren­de til fem eta­ger fra ind­gan­gen til ud­gan­gen af svin­get – det er ik­ke for be­gyn­de­re.

Men én ting er va­er­ter­nes egen pas­sion, en an­den ting er at få den pas­sion over­ført til ska­er­men. Hvor­dan vil de und­gå at skuf­fe de man­ge mil­li­o­ner af fans. De to va­er­ter og re­sten af hol­det bag Top Gear har ryg­gen mod mu­ren, og den tan­ke må gi­ve fug­ti­ge arm­hu­ler og dårlig nat­te­søvn – skul­le man tro.

»Jeg vil ik­ke si­ge, at jeg er nervøs...,« sva­rer Matt LeBlanc og tra­ek­ker for før­ste gang en se­ri­øs mi­ne over an­sig­tet, in­den han bli­ver af­brudt af Chris Evans.

»Det er som at la­ve en film – det he­le er over­stå­et, når fil­men kom­mer ud. Der er in­tet egent­ligt øje­blik at va­e­re nervøs for.« Bi­len er det cen­tra­le Det er sva­ert at spo­re an­det end selvsik­ker­hed hos den rød­hå­re­de mand med ska­egstub­be­ne. Men hvad er de­res op­skrift på suc­ces så?

»Bi­ler­ne vil bli­ve stjer­nen me­re end no­gen­sin­de – det er der in­gen tvivl om. Bi­ler­ne er det cen­tra­le i hi­sto­ri­en. Vi

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.