Na­tu­rens stem­me for ge­ne­ra­tio­ner

BT - - NAVNE -

Der er me­re me­ning og fa­el­les for­stå­el­se i at ud­veks­le et blik med en go­ril­la end med no­get an­det dyr, jeg ken­der Sir David At­ten­bor­ough

Hans glø­de­n­de in­ter­es­se – og be­kym­ring – for na­tu­ren blev grund­lagt al­le­re­de i barn­domsår­e­ne i den mid­ten­gel­ske by Lei­ce­ster, hvor hans far var uni­ver­si­tets­rek­tor.

Med sin sto­re­bror, den se­ne­re så be­røm­te film­ska­ber og sku­e­spil­ler Ri­chard At­ten­bor­ough, ind­sam­le­de han bl.a. fos­si­ler og sa­la­man­de­re, som i no­gen grad kom til at ind­gå i uni­ver­si­te­tets zoo­lo­gi­ske sam­ling. Ud­dan­net på Cam­brid­ge In­gen blev der­for over­ra­ske­de, da han tog en ud­dan­nel­se som ge­o­log og zoo­log fra Cam­brid­ge. Men det blev for­mid­lin­gen, der blev hans ska­eb­ne.

Via en om­vej som re­dak­tør af vi­den­skabs­bø­ger for børn blev han i 1952 til­knyt­tet BBC og dets den­gang jom­fru­e­li­ge ene tv-ka­nal.

David At­ten­bor­ough hav­de kun set et en­kelt tv-pro­gram i sit liv og var så ka­me­ra­sky, at han i det før­ste par år ude­luk­ken­de fun­ge­re­de som pro­du­cer. Men al­le­re­de fra 1954 be­gynd­te han at ud­fol­de sit enor­me ta­lent som va­ert på i før­ste om­gang bil­ligt pro­du­ce­re­de na­tur­pro­gram­mer fra blandt an­det zoo­lo­gi­ske ha­ver.

Hans ta­lent brag­te ham til­med helt op som chef for det ny­til­kom­ne BBC Two, hvor han gav ka­na­len sin egen mar­kan­te iden­ti­tet, bl.a. med den epo­ke­gø­ren­de ko­me­di­e­se­rie Mon­ty Pyt­hons Fly­ven­de Cir­kus.

I 1972 kom han end­da på ta­le som ge­ne­ral­di­rek­tør for he­le BBC, men na­tur­pro­gram­mer­ne trak så me­get i ham, at han for­lod den stat­se­je­de me­di­e­virk­som­hed for at nedsa­et­te sig som fre­elan­ce tv­pro­du­cer. Hvor­ef­ter han for al­vor ind­t­og klo­dens tv-ska­er­me. Prisvin­den­de forta­el­ler Li­sten over pris­be­løn­ne­de og stort an­lag­te do­ku­men­tar­se­ri­er med At­ten­bor­ough som den tro­va­er­di­ge forta­el­ler og va­ert er lang: Liv på Jor­den (1979), Vor le­ven­de pla­net (1985), Kam­pen for til­va­e­rel­sen (1991), Den blå pla­net (2001), Frozen Pla­net (2011). Og tal­ri­ge an­dre.

Der­til kom­mer et stort po­pu­la­er­vi­den­ska­be­ligt for­fat­ter­skab, ty­pisk ba­se­ret på de en­kel­te tv-se­ri­er, samt utal­li­ge ha­e­ders­be­vis­nin­ger – li­ge fra dyr og plan­ter opkaldt ef­ter ham til den kends­ger­ning, at der ik­ke fin­des no­gen med fle­re ae­re­stit­ler på bri­ti­ske uni­ver­si­te­ter end At­ten­bor­ough.

I de se­ne­re år har han på­ta­get sig en cen­tral rol­le som bekymret mil­jøog kli­ma-de­bat­tør, og sid­ste år blev han in­ter­viewet af USAs praesident Oba­ma om klo­dens frem­tid.

Det fo­re­gik i Det Hvi­de Hus, og Oba­ma syn­tes na­er­mest gre­bet af aere­frygt ved mø­det med barn­dom­mens sto­re tv-helt. At­ten­bor­ough var end­nu en gang stjer­nen, der stjal bil­le­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.