Hvem er

BT - - FILM-TILLAEG -

PRA­E­SEN­TA­TION at kan va­e­re sva­ert Birds’-uni­ver­set ’Angry af er en hur­tig pra­e­sen­ta­tion fin­de rundt i. Her i Angry Birds-fil­men. de vig­tig­ste fi­gu­rer • MATILDA • LEONARD • STELLA • CHUCK • RED • THE MIGHTY EAGLE

Dansk stem­me: Dit­te Han­sen. Ori­gi­nalstem­me: Maya Ru­dolph. Dansk stem­me: Lars Hjorts­høj. Ori­gi­nalstem­me: Bill Ha­der er fra høj­re: Ross, Pho­tog og Earl. Gri­se­ne om­kring Stella Dansk stem­me: Ca­ro­li­ne Lin­de­neg. Ori­gi­nalstem­me: Ka­te McKin­non Dansk stem­me: Ru­ben Sølt­oft. Ori­gi­nalstem­me: Josh Gad. Dansk stem­me: Thomas Mørk. Ori­gi­nalstem­me: Pe­ter Dinkla­ge (Ga­me of Thro­nes). Dansk stem­me: Si­gurd Hol­men le Dous. Ori­gi­nalstem­me: Ja­son Su­deikis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.