’Det er hy­len­de sjovt’

BT - - FILM-TILLAEG -

ANI­ME­RET »Det er som en nør­det sports­gren. Og det er hy­len­de sjovt.« Så­dan si­ger sku­e­spil­le­ren Thomas Mørk om det stem­me-ar­bej­de, han snart har prø­vet en del gan­ge.

I den nye Angry Birds-film la­eg­ger Thomas Mørk stem­me til mora­lens vog­ter ’Mighty Eagle’ - Den sto­re ørn. Thomas, der er kendt fra bå­de Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, Ni­els Ol­sens ’Cir­kus Mon­te­bel­lo’ og ad­skil­li­ge som­mer­revy­er, brug­te alt i alt godt seks ti­mer på si­ne dan­ske replik­ker. Og selv­om han li­ge­som al­le si­ne ’stem­me­kol­le­ga­er’ ar­bej­de­de ale­ne, så nød han hvert et se­kund i det mørklag­te stu­die. Godt dansk ry »I Dan­mark har vi ef­ter­hån­den få­et ry for at la­ve nog­le fan­ta­sti­ske ver­sio­ne­rin­ger af de ame­ri­kan­ske og en­gel­ske ani­ma­tions­film, så alt kø­rer på skin­ner. Al­le in­vol­ve­re­de er ba­re ham­ren­de dyg­ti­ge, så det er en ren for­nø­jel­se at va­e­re en del af pro­ces­sen.«

I stu­di­et stu­de­rer Thomas Mørk sam­men med tek­ni­ker og in­struk­tør de ame­ri­kan­ske ori­gi­nal-replik­ker. Of­te kan det va­e­re sva­ert at syn­kro­ni­se­re de dan­ske replik­ker med de ori­gi­na­le mund­be­va­e­gel­ser. Men så går der sport i den. Og det er her, Thomas bli­ver vir­ke­lig ta­endt.

»I stu­di­et ar­bej­der vi helt ned til 4/25 af et se­kund. Og vi jub­ler al­le, når den ba­re sid­der, som den skal. Man kun­ne godt ba­re ta­ge til tak­ke med no­get min­dre godt. Men al­le er ba­re op­sat på, at det skal va­e­re topkva­li­tet,« si­ger Thomas, der før har lagt stem­me til ani­me­re­de spil­le­film som ’Ice Age’ og ’Her­ku­les’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.