’Pas din egen bu­tik, Stå­le’

BT - - SPORTEN -

FANKULTUR MAJA2J0210616 AGF 8.086 8.131 7.381 11.010 11.879 11.516 9.827 7.324 10.317 10.547 10.467 6.426 5.873 5.177 5.382 6.983 9.689 12.071 Kilde: Sa­e­son FCK 14.891 15.720 12.200 15.540 18.336 18.061 18.153 21.551 21.582 20.449 22.016 14.795 17.364 12.341 12.165 11.678 8.721 9.462

»Vi hav­de en god op­le­vel­se og vi­ste, at et hjem­me­hold godt kan la­ve no­get stem­ning,« si­ger han. kan kom­me med 25 und­skyld­nin­ger. Der er for­skel på at ha­ve spil­let uaf­brudt i den bed­ste ra­ek­ke og ha­ve øko­no­mi til at op­byg­ge et fod­bold­hold, der i bund og grund er købt. Men det kra­e­ver selv­føl­ge­lig og­så man­ge års ben­hårdt ar­bej­de at kom­me der­til. Dér er AGF ik­ke end­nu, men der ar­bej­des hårdt på det,« si­ger Jan Jen­sen

En gen­nem­gang af de to holds til­sku­er­snit på hjem­me­ba­ne i Su­per­liga­en vi­ser da og­så, at det er 19 år si­den, AGF hav­de et bed­re snit end FCK. Det var sa­e­so­nen ef­ter, at AGF bå­de blev po­kal­vin­der og var ta­et på at vin­de DM-guld, mens FCK ro­de­de rundt i mid­ten af ta­bel­len.

I Aar­hus hå­ber man dog, at tors­da­gens fod­bold­fest kan va­e­re med til at øge in­teres­sen for AGFs hjem­me­kam­pe.

»Nu kom­mer der en ny struk­tur, hvor kam­pe­ne skul­le bli­ve lidt me­re spa­en­den­de. Vi hå­ber selv­føl­ge­lig, at det her bli­ver start­skud­det til, at der kom­mer fle­re til AGFs kam­pe,« si­ger fan­for­man­den, der i øv­rigt hil­ser AGF-di­rek­tør Ja­cob Ni­el­sens øn­ske om et nyt sta­dion uden at­le­tik­ba­ne rundt om grønsva­e­ren yderst vel­kom­men.

»Det er vi me­get eni­ge om. Et lidt min­dre og luk­ket sta­dion, hvor at­mos­fa­e­ren bli­ver in­de og ik­ke ba­re fi­ser bag­ud, er vo­res stør­ste øn­ske.«

2015/2016 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 Su­per­stats.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.