De­foe er kun god til en ting

BT - - SPORTEN -

SELV­FØL­GE­LIG SKUL­LE JERMAIN De­foe spar­ke. In­gen var i tvivl, da Sun­der­land fik til­kendt et straf­fes­park langt in­de i over­ti­den af det nedryk­nings­tru­e­de holds se­ne­ste kamp i Pre­mi­er Le­ague. Stil­lin­gen var 1-0 til Sto­ke, så en scor­ing vil­le be­ty­de et vi­talt po­int til den nød­sted­te nor­den­gel­ske klub. Selv­føl­ge­lig score­de Jermain De­foe. Så­dan har det al­tid va­e­ret med den nu 33-åri­ge an­gri­ber, der har op­t­rå­dt for West Ham, Port­s­mouth, Tot­ten­ham og Newcast­le i en ef­ter­hån­den 15 år lang kar­ri­e­re i en­gelsk top­fod­bold. Han har al­tid la­vet mål.

Kri­ti­ke­re vil si­ge, at må­le­ne er det ene­ste, han har bi­dra­get med i sin kar­ri­e­re, og det er pra­e­cis mit ud­gangs­punkt med den­ne klum­me, der skal va­e­re en hyl­dest til Jermain De­foe og al­le de an­dre an­gri­be­re, der ’ik­ke kan an­det end at la­ve mål’. DER ER EN ten­dens til at vur­de­re an­gri­be­re på en mas­se an­dre pa­ra­me­tre. Hvor man­ge mål la­eg­ger de op til? Hvor go­de er de i du­el­ler­ne? Hvor go­de er de til at pres­se? Hvor me­get ar­bej­der de i de­fen­si­ven? Hvor go­de er de til at true i dyb­den? Og så vi­de­re. Det er alt sam­men me­get godt, men den af­gø­ren­de po­in­te må da for po­k­ker va­e­re den­ne: Hvor go­de er de til at la­ve mål?

Oven­stå­en­de pro­ble­ma­tik lig­ger fak­tisk til grund for et sa­er­skilt ta­lent­pro­jekt i DBU-re­gi, som me­get pas­sen­de hed­der ’Mas­ser af Mål’. Det er sat i gang af DBUs ta­lent­tra­e­ner Thomas Slos­a­rich i er­ken­del­se af, at vi nog­le gan­ge glem­mer at vur­de­re an­gri­be­re på li­ge pra­e­cis den ul­ti­ma­ti­ve an­gri­ber-kva­li­tet. I Dan­mark har vi i al­le til­fa­el­de ik­ke ret man­ge.

Den mest scoren­de dan­sker i Su­per­liga­en står li­ge nu no­te­ret for be­sked­ne 13 mål ef­ter 27 spil­ler­un­der.

Til­ba­ge til Jermain De­foe, der har haft en forun­der­lig kar­ri­e­re, når man ta­en­ker på, at han er nr. 11 på li­sten over dem, der har sco­ret flest mål i Pre­mi­er Le­ague. Med sin scor­ing mod Sto­ke kom De­foe op på 141 mål, og han er der­med den af de aktive spil­le­re, der har la­vet na­est­f­lest. Way­ne Roo­ney lig­ger nr. 2 med 192 mål. Alan Shea­rer top­per su­ve­ra­ent li­sten med 260. DET BEMAERKELSESVAERDIGE ER, at Jermain De­foe i mod­sa­et­ning til al­le de an­dre spil­le­re på den for­nem­me li­ste har til­bragt mas­ser af tid på ba­en­ken i al­le si­ne klub­ber. I sin Tot­ten­ham-tid be­gynd­te Jermain De­foe på ba­nen i 182 kam­pe i Pre­mi­er Le­ague og blev ind­skif­tet i 94. Det ka­ste­de 91 mål af sig, klart fle­re end no­gen an­den Tot­ten­ham-spil­ler pra­este­re­de i den pe­ri­o­de. I si­ne 55 land­skam­pe til­brag­te De­foe sam­let set over halv­de­len af ti­den på ba­en­ken og net­te­de al­li­ge­vel 19 gan­ge.

Det er egent­lig vildt, at den lil­le an­gri­ber ik­ke har en stør­re sta­tus, end til­fa­el­det er. Men det er, for­di forta­el­lin­gen om Jermain De­foe i Tot­ten­ham og på det en­gel­ske lands­hold hand­le­de om al­le de ting, han ik­ke var god til. Han kun­ne jo kun en ting, sag­de man.

Til sidst blev det så surt at hed­de Jermain De­foe, at han gik på af­ta­egt i ca­na­di­ske Tor­on­to FC. Det ske­te i 2014. I Ca­na­da fort­sat­te De­foe med at gø­re det, han al­tid hav­de gjort, nem­lig at sco­re mål, men no­get mang­le­de. Han sav­ne­de Pre­mi­er Le­ague.

Det be­nyt­te­de Sun­der­land sig af i en byt­te­han­del, der sa­et­ter he­le sa­gen på spid­sen. Sto­re sta­er­ke Jozy Al­ti­do­re, der al­drig score­de mål, blev sendt til Tor­on­to, mens den lil­le spir­re­vip, der al­tid score­de mål, rejste den mod­sat­te vej. Ma­na­ge­ren bag den han­del var Gus Poy­et, og det kan bli­ve li­ge pra­e­cis den trans­fer, der en­der med, at Sun­der­land red­der li­vet i Pre­mi­er Le­ague. I sid­ste sa­e­son la­ve­de De­foe be­sked­ne fi­re mål i 17 kam­pe, men i den­ne sa­e­son har han for al­vor le­ve­ret va­ren med 14 scor­in­ger ud af Sun­der­lands 40. In­gen af Sun­der­lands to kon­kur­ren­ter i nedryk­nings­stri­den har en til­sva­ren­de mål­skyt­te. Den mest scoren­de an­gri­ber hos Norwich er Dieu­don­né Mbo­ka­ni med søl­le fem mål, og den mest scoren­de an­gri­ber hos Newcast­le er Alek­s­an­dar Mi­tro­vic med ot­te.

Det pud­si­ge er, at Jermain De­foe på et tids­punkt i ef­ter­å­ret blev pla­ce­ret på ba­en­ken i Sun­der­land. Hans form har sik­kert ik­ke va­e­ret for god, men vi var al­li­ge­vel nog­le, der trak på smilebån­det, da Sun­der­land-ma­na­ger Sam Al­lar­dy­ce i sam­me pe­ri­o­de be­kla­ge­de sig over, at hans hold ik­ke kun­ne la­ve mål. Ja­men… SOM SAGT, SÅ gjort. Fra be­gyn­del­sen af 2016 har Jermain De­foe va­e­ret fast star­ter for Sun­der­land, hvil­ket har re­sul­te­ret i he­le 10 scor­in­ger, her­af fle­re helt, helt af­gø­ren­de for, at hans klub li­ge nu lig­ner en over­le­ver.

Hvis det end­nu en­gang lyk­kes for Sun­der­land at red­de li­vet i Pre­mi­er Le­ague, kan de me­re end no­gen an­den tak­ke de­res lil­le an­gri­ber, der re­elt kun er dyg­tig til en ting: at sco­re mål.

MOR­TEN BRUUN, skri­ver hver uge i BT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.