En my­tisk kla­trer

BT - - SPORTEN -

JEG TROR AL­DRIG før, jeg har skre­vet en linje om cy­kel­lø­bet As­turi­en Rundt, og jeg har el­lers i me­re end 10 år med va­ri­e­ren­de fre­kvens for­holdt mig til cy­kel­spor­ten. Det sker så i dag, men kun for­di As­turi­en Rundt, der slut­te­de man­dag, bli­ver af­sa­et­tet for at skri­ve om, hvor hur­tigt der sta­dig cyk­les. Og for at skri­ve om den 21-åri­ge bri­ti­ske cy­kel­ryt­ter Hugh Cart­hy.

Det er mit bed­ste bud, at vi li­ge så godt kan la­e­re nav­net nu og hu­ske det. Han kan bli­ve enorm.

Han vandt As­turi­en Rundt for­an etab­le­re­de nav­ne som Ser­gio Par­di­l­la og Da­ni Moreno, men frem for alt vak­te det op­sigt, at Hugh Cart­hy på lø­bets før­ste eta­pe hav­de så me­get fart på op ad eta­pens af­slut­ten­de stig­ning, Alto del Ace­bo, at fle­re fri­tids­a­na­ly­ti­ke­re på de so­ci­a­le me­di­er ik­ke kun­ne stå for fri­stel­sen til at sa­et­te hans pra­e­sta­tion ind i en hi­sto­risk kon­tekst.

Og tal­le­ne af­slø­re­de i al stil­fa­er­dig­hed, at Cart­hy eks­plo­de­re­de op ad bjer­get. Han kør­te i 27,30 mi­nut­ter på de 9,5 ki­lo­me­ter, der sti­ger med 8,1 pro­cent. Det er en gen­nem­snits­fart på 20,73 ki­lo­me­ter i ti­men, og der­med di­stan­ce­re­de han gam­le re­kor­der fra nav­ne som Jo­se­ba Be­loki, José María Jimé­nez, Abra­ham Ola­no, Fer­nan­do Escartín og Mi­gu­el In­du­rain.

Det er nav­ne fra nog­le af cy­kel­spor­tens mest do­ping­be­la­ste­de epo­ker. Be­loki kon­kur­re­re­de med Lan­ce Arm­strongs bloddope­de tog og var en mar­kant fak­tor i de sto­re eta­pe­løb for det span­ske On­ce-mand­skab, hvis ma­na­ger se­ne­re blev en ho­ved­per­son i Ope­ra­ción Pu­er­to. Jimé­nez, Ola­no, Escartín og In­du­ra­rin var sto­re, da epo’en var størst og flød mest frit, i 90er­ne. HUGH CART­HY ER en ung bri­tisk ryt­ter, der end­nu al­drig har kørt et stort eta­pe­løb, men som har si­ne øj­ne stift ret­tet mod årets Vu­el­ta a Es­paña. Han flyt­te­de for et par år si­den til Pam­plo­na i Spa­ni­en for stil­le og ro­ligt at etab­le­re sig selv som en af cy­kel­ver­de­nens fi­ne­ste kla­tre­re. Han kø­rer for det span­ske Ca­ja-Ru­ral, der sam­ti­dig med As­turi­en Rundt sat­te sig på tre af de fi­re før­ste plad­ser i Tyr­ki­et Rundt.

Jeg så Hugh Cart­hy bli­ve døbt som den nye my­ti­ske kla­trer, og jeg ved, at det ik­ke bli­ver op­fat­tet som et kom­pli­ment.

Jeg så, da pra­e­sta­tio­nen blev smidt til debat, bå­de for­kla­rin­ger om med­vind og de be­røm­te

som er ble­vet cy­kel­spor­tens nye buzzword. No­get af det var for­ment­lig iro­nisk.

Det de­ler no­to­risk van­de­ne, hvad vi kan bru­ge dis­se ti­der til, som ryt­ter­ne kø­rer op af stig­nin­ger­ne med. Der ta­les om vind, bed­re cyk­ler, løb­stak­tik og bed­re tek­no­lo­gi.

Det er alt­sam­men fair nok, og det har selv­føl­ge­lig en be­tyd­ning. Men for mig bli­ver det sta­dig en fak­tor og­så at ha­ve en me­di­cinsk skep­sis med ind over, når vi skal for­hol­de os til, at der sta­dig kø­res li­ge så hyste­risk sta­er­kt op ad bjer­ge­ne som i 90er­ne og 00er­ne. Vi sat­te i går gang i årets Giro d’Italia, og det vil ef­ter at ha­ve set den fart, der og­så var på, da Qu­in­ta­na og Froo­me kryd­se­de klin­ger i Ro­man­di­et Rundt ik­ke over­ra­ske, hvis vi og­så i Ita­li­en ser far­ten i in­ter­na­tio­nal cy­kel­sport bli­ve ved med at va­e­re mista­en­ke­lig vild VI SAT­TE I går gang i årets Giro d’Italia, og det vil ef­ter at ha­ve set den fart, der og­så var på, da Qu­in­ta­na og Froo­me kryd­se­de klin­ger i Ro­man­di­et Rundt ik­ke over­ra­ske, hvis vi og­så i Ita­li­en ser far­ten i in­ter­na­tio­nal cy­kel­sport bli­ve ved med at va­e­re mista­en­ke­lig vild.

Far­ten i Giro d’Italia er, si­den Mi­gu­el In­du­rain vandt lø­bet i 1992, groft sagt ste­get med gen­nem­snit­lig et par ki­lo­me­ter i ti­men. Sid­ste år vandt Al­ber­to Con­ta­dor lø­bet med en gen­nem­snits­fart på 39,3 ki­lo­me­ter i ti­men.

Man skal med an­dre ord sta­dig stå tid­ligt op for at føl­ge med – og­så med helt un­ge Hugh Cart­hy som for­hå­bent­lig ba­re er hi­sto­ri­en om en my­tisk kla­trer, der ale­ne er su­ve­ra­en på sit ta­lent og sin hår­de tra­e­ning.

Hvis han hol­der far­ten, kun­ne han nemt bli­ve Team Skys na­e­ste bri­ti­ske kap­ta­jn, og han kan så ta­ge en snak med Chris Froo­me om al­le de spørgs­mål, der føl­ger med, når man ba­re kø­rer så hyste­risk sta­er­kt. BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.