3-5

BT - - SPORTEN -

»Jo, det kan man sag­tens bli­ve, men der er jo ik­ke så me­get at gø­re. Det er go­de tra­e­nings­kam­pe for os og­så. Vi har no­gen­lun­de sam­me ni­veau, og der er en ri­va­li­se­ring mel­lem de to hold, som vi hol­der på et no­gen­lun­de ni­veau i tra­e­nings­kam­pe­ne, og når vi så kom­mer til VM, er det ren krig. Det er så­dan, det er. Det er ik­ke al­tid, vi vil­le få så me­get ud af at spil­le tra­e­nings­kam­pe mod Rusland el­ler Fin­land. Det er de hold, der lig­ger li­ge om­kring os i ni­veau, som vi of­test spil­ler mod,« si­ger kap­ta­jn Mor­ten Gre­en.

Over en bred kam er de dan­ske spil­le­re dog eni­ge om, at når der er no­get på spil, er der in­tet hold, de hel­le­re vil be­sej­re på isen end vo­res na­bo­er mod nord.

»Det er lidt li­ge­som i fod­bold mod sven­sker­ne. Man bli­ver al­drig tra­et af at slå Norge, og man bli­ver al­drig tra­et af at slå Sverige. Men det er de her kam­pe, der ga­el­der. Nu sy­nes jeg, vi fik hå­ne­ret­ten sid­ste år, så nu er det vig­tigt at be­hol­de den hå­ne­ret, sy­nes jeg,« si­ger Se­ba­sti­an Da­hm, der er ud­pe­get af land­stra­e­ner Jan Karls­sons til at vog­te må­let i ef­ter­mid­dag. 8. FE­BRU­AR 2009 – OL-KVAL.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.