0-4

BT - - SPORTEN -

Ha­de­spil »Det er det her klas­si­ske ha­de­spil. Der er vir­ke­lig me­get på spil, og vi har lig­get ta­et op ad hin­an­den i man­ge år, så det er nog­le fe­de kam­pe. Der ved man ba­re, at der bli­ver gå­et til den. Om det så ko­ster et par ta­en­der og et fla­ek­ket øjen­bryn, det er man li­geg­lad med, for de skal ba­re vin­des. Så det er nog­le sjove kam­pe at spil­le,« si­ger Ste­fan Lassen, der ef­ter at ha­ve mis­set sid­ste års VM hå­ber, at han og­så kan va­e­re med til at be­sej­re Norge.

Ved sid­ste års VM vandt Dan­mark for før­ste gang si­den 2002 en be­ty­den­de kamp mod Norge. 4-1 lød det over­be­vi­sen­de re­sul­tat i en kamp, der var knald el­ler fald for et pres­set dansk lands­hold. I år mø­des de to ar­vefjen­der i tur­ne­rin­gens før­ste kamp for beg­ges ved­kom­men­de, og for de dan­ske spil­le­re er der in­gen tvivl om, at en sejr kan be­ty­de, at man kigger mod kvart­fi­na­len i ste­det for nedryk­nings­stre­gen.

»Det er en nøg­le­kamp, der kan gå hen at de­fi­ne­re re­sten af VM for os. Skal vi gø­re os for­håb­nin­ger om en kvart­fi­na­le, er det vel en ’must win’-kamp for os. Så det ga­el­der om at va­e­re klar fra start,« si­ger Lars El­ler.

Spørgs­må­let er så, om det er en god ting for de dan­ske lø­ver, at en så vig­tig kamp kom­mer så tid­ligt i tur­ne­rin­gen.

»Jeg tror, vi bli­ver nødt til at se på det som no­get po­si­tivt. Al­le er fri­ske og ved godt mod, men det er det sam­me for Norge. Vi har få­et tre tra­e­nin­ger sam­men, og vi fø­ler os godt for­be­redt til kam­pen,« si­ger El­ler.

Han bak­kes op af Jes­per B. Jen­sen, der un­der­stre­ger, at det kan va­e­re en god ting ik­ke først at ha­ve få­et ører­ne i ma­ski­nen mod de helt sto­re Vi har lig­get ta­et op ad hin­an­den i man­ge år, så det er nog­le fe­de kam­pe. Der ved man ba­re, at der bli­ver gå­et til den 10. FE­BRU­AR 2005 – OL-KVAL. na­tio­ner. Som se­ne­st Dan­mark spil­le­de VM i Rusland og blev kørt over med sam­let 1-9 af va­ert­s­na­tio­nen i åb­nings­kam­pen.

»Det bli­ver sjovt, at vi ik­ke li­ge skal spil­le et par kam­pe mod Rusland el­ler Ca­na­da, el­ler hvem man nu el­lers kan mø­de. Vi går ind med en god fø­lel­se, og hvis vi kan vin­de den før­ste kamp, har vi en end­nu bed­re fø­lel­se, end hvis vi hav­de få­et klask mod Rusland.« Sam­me ni­veau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.