Så er det sagt

BT - - SPORTEN -

BTs ud­send­te VM-me­d­ar­bej­der har bedt om svar på føl­gen­de på­stan­de hos tre af de dan­ske spil­le­re: Hvis Dan­mark-Norge var et klu­bop­gør, vil­le det va­e­re... Dan­mark slår Norge, for­di... En god start og po­int på kon­to­en vil be­ty­de... Mor­ten Gre­en

...som Rø­d­ov­re-Rung­sted, Aal­borg-Fre­de­riks­havn, Her­ning-Es­b­jerg. Det er de der ri­va­ler li­ge­som Dan­mark-Sverige i fod­bold.

...det ga­el­der om at ram­me dagen, men det er på for­hånd 50-50. Det hold, der ram­mer dagen, vin­der. Men jeg er ret sik­ker på, at vi nok skal ram­me den – vi er i hvert fald sult­ne ef­ter det.

...at man kan spil­le lidt me­re af­slap­pet i de ef­ter­føl­gen­de kam­pe. Be­gyn­der vi med nul po­int, skal vi ud at jag­te sej­ren. Be­gyn­der vi med en sejr, kan vi kig­ge lidt op ad i ta­bel­len. Når det er sagt, er det en lang tur­ne­ring, og det ha­en­ger ik­ke på én kamp. Ste­fan Lassen

...Her­ning-Es­b­jerg. Det var det ta­en­dings­ma­es­sigt i hvert fald, hvad jeg kan hu­ske og nu og­så i fi­na­ler­ne i år. Så­dan en rig­tig 90er-fø­lel­se. At stå på en ma­el­ke­kas­se ude i hal­len og kig­ge ho­ck­ey. Det er lidt den fø­lel­se, jeg har med Norge og­så.

...vi vil det me­re. Det er to hold, der er for­holds­vis ja­evn­byr­di­ge. Jeg sy­nes, vi har for­be­redt os godt og få­et no­get fart i be­ne­ne i de to kam­pe i Slovaki­et og få­et en la­e­re­streg om, hvor­dan vi må­ske ik­ke skal spil­le i egen zo­ne. Når puck­en bli­ver ka­stet, er det Dan­mark, der sa­et­ter sig i fø­rer­sa­e­det.

...at der er nog­le fle­re mu­lig­he­der i grup­pen. At få po­int i den før­ste kamp vil gø­re ut­ro­lig me­get og spe­ci­elt mod dem. Det er før­ste skridt mod no­get bed­re. Du kan ik­ke bru­ge spink­le ne­der­lag trods godt spil til no­get. Så hel­le­re spil­le en pivrin­ge kamp og va­e­re det dår­lig­ste hold, men egent­lig va­e­re hel­dig at vin­de 2-1. Det vil jeg hel­le­re. Ni­ko­laj Eh­lers

...vil­le det nok va­e­re Win­nipeg mod Min­neso­ta. De er bå­de sjove og ik­ke sjove at spil­le mod. Vi går rig­tig hårdt til den i de kam­pe (Win­nipeg mod Min­neso­ta, red.), for vi spil­ler mod dem fem gan­ge om året.

...vi er bedst. Det kun­ne va­e­re fedt at sco­re sej­rs­må­let. Selv­føl­ge­lig vil vi ger­ne vin­de den kamp, men der er et stort styk­ke ar­bej­de for­an os.

...at vi har det godt med os selv. At vi fø­ler, vi har spil­let en god kamp og kan fø­re det vi­de­re til kamp num­mer to og ta­ge det vi­de­re der­fra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.