Kun én dansk bry­der til OL

BT - - SPORTEN -

»Hvis jeg var IOC-praesident, og vi luk­ke­de rus­ser­ne ind igen, er vi så helt sik­re på, at al­le rus­si­ske at­le­ti­ku­dø­ve­re er re­ne, og at alt er for­an­dret? Det er me­get van­ske­ligt at kon­klu­de­re.«

Den 74-åri­ge ca­na­di­er sy­nes grund­la­eg­gen­de, at det vil va­e­re godt, hvis al­le na­tio­ner kan del­ta­ge ved OL, men Rusland skal ik­ke luk­kes ind i det fi­ne sel­skab igen, før­end alt er i or­den.

»Om det gi­ver me­ning (at la­de Rusland kom­me til OL, red.) i for­hold til de for­an­drin­ger, de har la­vet, mang­ler vi sta­dig at se,« si­ger Di­ck Po­und.

OL af­vik­les i Rio de Ja­ni­ero i pe­ri­o­den 5.-21. au­gust. Mark O. Mad­sen (foto) bli­ver ene­ste dan­ske bry­der ved OL i Rio. Det står klart ef­ter gårs­da­gens OL-kva­li­fi­ka­tions­sta­ev­ne i Istan­bul, op­ly­ser Dan­marks Bry­de­for­bund. Fredrik Bjer­re­huus tab­te sin kamp i kvart­fi­na­len, hvil­ket ik­ke var nok til en OL-bil­let. To­bi­as Fon­nes­bek måt­te op­gi­ve at stil­le til start på grund af pro­ble­mer med va­eg­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.