Saf­tig

BT - - WEEKEND -

Lan­cô­mes la­e­be­o­lie ’Ju­i­cy Sha­ker’ for­ka­e­ler kys­se­tø­jet med fugt, let far­ve og en saf­tig duft af som­mer. Foto ’154 Got Gra­pe­fru­it?’ 175 kr. Ma­ga­sin.dk Hvor me­get der står på kon­to­en, er ik­ke af­gø­ren­de for, hvor lyk­ke­lig du er. Det er der­i­mod, hvad du bru­ger pen­ge på. Det kon­sta­te­rer for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge. Du kan ik­ke ba­re ka­ste pen­ge ef­ter hvad som helst og for­ven­te stør­re livs­gla­e­de. Helt kon­kret hvil­ke ind­køb der øger lyk­ke­fø­lel­sen, va­ri­e­rer nem­lig alt ef­ter per­son­lig­heds­ty­pe, skri­ver Sci­en­ce­a­lert.com. For­sker­ne kon­klu­de­rer, at hvis du f.eks. er den åb­ne ty­pe, er det un­der­hold­ning, hår og skøn­heds­pro­duk­ter, du skal gå ef­ter. Den samvit­tig­heds­ful­de ty­pe bli­ver gla­de­re af at bru­ge pen­ge på forsikringer, sund­hed og fit­ness. De ek­stro­ver­te får mest ud af at kø­be op­le­vel­ser og rejser. Be­ha­ge­sy­ges lyk­ke­ni­veau sti­ger, når pen­ge­ne bli­ver brugt på vel­gø­ren­hed og hus­fin­der dyr. Og neu­ro­ti­ke­re gla­e­de ved at bru­ge pen­ge på tra­fik­bø­der og spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.