K

BT - - WEEKEND -

Foto: Tor Birk Trads ae­r­lig­hed er ik­ke en en­gangs­fo­re­stil­ling, man kun be­hø­ver at op­le­ve en en­kelt gang i lø­bet af li­vet. Det er et styk­ke, der kan op­le­ves fle­re gan­ge, som man kan la­e­re nyt af, og som man hver gang vil se på med nye øj­ne.

Det me­ner den 36-åri­ge sku­e­spil­ler Ce­ci­lie Sten­spil, der for ti­den har skif­tet hjem­met i ho­ved­sta­den ud med en lej­lig­hed i Aar­hus, mens hun spil­ler Ma­ri­an­ne Das­hwood i Ja­ne Au­stens klassiker ’For­nuft og fø­lel­se’ på Aar­hus Te­a­ter.

Skal man føl­ge for­nuf­tens vej el­ler over­gi­ve sig til fø­lel­ser­ne, når man be­va­e­ger sig gen­nem li­vet, er styk­kets om­drej­nings­punkt. Selv for­sø­ger sku­e­spil­le­ren at la­de li­ge de­le for­nuft og fø­lel­se rå­de, når hun tra­ef­fer de sto­re valg i li­vet.

»Det har vel si­den fi­lo­sof­fer­nes tid va­e­ret en ting, man de­bat­te­re­de, om man skul­le la­de sig le­de af for­nuf­ten el­ler fø­lel­ser­ne, isa­er når det ga­el­der ka­er­lig­hed. Helt ge­ne­relt så tror jeg klart, at vi men­ne­sker har det bedst, når vi la­der os sty­re af li­ge de­le for­nuft og li­ge de­le fø­lel­se,« si­ger Ce­ci­lie Sten­spil.

I rol­len som Ma­ri­an­ne Das­hwood spil­ler hun en kvin­de, der i høj grad la­der sig sty­re af si­ne fø­lel­ser og ven­ter på, at den rig­ti­ge mand kom­mer ri­den­de for­bi og slår be­ne­ne va­ek un­der hen­de.

En ka­rak­ter, der på man­ge må­der er an­der­le­des end Ce­ci­lie Sten­spil selv. For sku­e­spil­le­ren er ik­ke i si­ne fø­lel­sers vold på sam­me må­de, som Ja­ne Au­sten-ka­rak­te­ren er det.

Ka­er­lig­hed er en rej­se

Hun tror ik­ke, at li­vet kun by­der på én stor ka­er­lig­heds­op­le­vel­se, men ser ka­er­lig­he­den som en rej­se, hvor man skal la­e­re af hin­an­den.

»På det per­son­li­ge plan er jeg me­get for­skel­lig fra Ma­ri­an­ne. Jeg er af den over­be­vis­ning, at man godt kan bli­ve fo­rel­sket fle­re gan­ge i li­vet, og jeg tror på, at en ka­er­lig­heds­re­la­tion mel­lem to men­ne­sker kan va­re bå­de tre må­ne­der og 56 år. Det er lidt af­ha­en­gigt af, hvor me­get vi skal la­e­re af hin­an­den,« si­ger Ce­ci­lie Sten­spil.

Hun sid­der i kon­ge­va­e­rel­set på Aar­hus Te­a­ter, hvor møn­stret guld­ta­pet pry­der va­eg­ge­ne og et stort, mørkt bord med tun­ge sto­le do­mi­ne­rer. Fra gan­gen hø­res en skrat­ten­de stem­me, der gi­ver des­si­ner til sku­e­spil­ler­ne i den bør­ne­fo­re­stil­ling, der spil­ler på sce­nen den­ne for­mid­dag.

Et øje­blik er hun stil­le, mens hun lyt­ter til stem­men i højt­ta­le­ren, før hen­des egen ta­le­strøm ivrigt gen­op­ta­ges.

Ce­ci­lie Sten­spil la­der ha­en­der­ne un­der­stre­ge si­ne po­in­ter.

»Man kan godt mø­de den ene­ste ene me­re end en gang,« si­ger hun.

Den pri­va­te ka­er­lig­hed

Det smuk­ke, gam­le te­a­ter i Aar­hus, der er Dan­marks na­est­stør­ste, er Ce­ci­lie Sten­spils an­det hjem i det par må­ne­der, ’For­nuft og fø­lel­se’ spil­ler. Når fo­re­stil­lin­gen er slut, be­gyn­der op­ta­gel­ser­ne til den nye sa­e­son af TV2s suc­ces­se­rie ’Ba­de­ho­tel­let’, hvor Ce­ci­lie Sten­spil spil­ler He­le­ne Aur­land, som er gift med kon­tor­chef Hjal­mer Aur­land, der spil­les af Pe­ter Hes­se Overgaard.

I vir­ke­lig­he­dens ver­den dan­ner Ce­ci­lie Sten­spil par med sku­e­spil­le­ren Tro­els Ly­by, som hun fandt sam­men med i som­me­ren 2013. Og det slog gni­ster, da de mød­tes.

»De fle­ste men­ne­skers mø­de med ka­er­lig­he­den er ka­em­pe stort. Det var det og­så for mig, da jeg mød­te Tro­els. Der er en helt sa­er­lig ke­mi mel­lem os. Jeg er glad for, at jeg mød­te Tro­els, og vi er rig­tig gla­de for hin­an­den. Re­sten er ret privat,« si­ger Ce­ci­lie Sten­spil med et varmt smil.

Ce­ci­lie Sten­spil er født i Glo­strup i 1979. Hun vok­se­de op i en ker­ne­fa­mi­lie, der ud­over fora­el­dre­ne Lis­beth Sten­spil og Bør­ge Krogh Samu­el­sen ta­el­ler den fi­re år yn­gre lil­le­bror Simon Sten­spil, der og­så er sku­e­spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.