Min fod

Na­e­sten hver an­den kvin­de har ondt i fød­der­ne. Smer­ter­ne kan spre­de sig til hof­ter, knae og ryg, ad­va­rer eks­per­ter. Hø­je ha­e­le får of­te skyl­den, men er ik­ke den stør­ste syn­der

BT - - WEEKEND -

We­e­kend - 07.05.2016

Er du kvin­de, har du sik­kert ondt i fød­der­ne. »Rig­tig man­ge – isa­er kvin­der – får pro­ble­mer med de­res fød­der. Det be­gyn­der ger­ne om­kring 40-år­sal­de­ren og kan bli­ve et stort pro­blem,« si­ger spe­ci­al­la­e­ge i or­to­pa­e­disk kirur­gi og fo­d­eks­pert Jens V. Bruun.

Han vur­de­rer, at 40 pct. af al­le kvin­der med ti­den får smer­te­ful­de ge­ner som for­fod­s­fald, kny­ster, lig­tor­ne, ha­elspo­re og ham­merta­e­er.

At fod­s­und­he­den har det rig­tig skidt, be­kra­ef­ter for­man­den for Dan­ske Fod­te­ra­pe­u­ter Ti­na Chri­sten­sen:

»Om­kring halv­de­len af de pa­tien­ter, jeg ser på kli­nik­ken, har fejl­stil­lin­ger i fød­der­ne. Det gi­ver ik­ke pro­ble­mer for al­le, men for rig­tig man­ge.«

Der fin­des in­gen ny­e­re un­der­sø­gel­ser af dan­sker­nes fod­s­und­hed. Men en un­der­sø­gel­se af FDB-Ana­ly­se har tid­li­ge­re vist, at 30 pct. af dan­sker­ne i lø­bet af en må­ned har haft ondt i fød­der­ne. Og Øster­bro­un­der­sø­gel­sen har for år til­ba­ge pe­get på egent­li­ge fod­s­mer­ter hos 22 pct. af de 50-59-åri-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.