Når fo­den bli­ver

BT - - WEEKEND - Pro­blem: Løs­ning: Pro­blem: Løs­ning: Pro­blem: Løs­ning: Pro­blem: Løs­ning: Pro­blem: Løs­ning:

Ned­gro­e­de neg­le

Neg­lens si­de tryk­kes ned i hu­den, så den bli­ver rød og ha­e­vet af be­ta­en­del­se og gør ondt. År­sa­ger­ne kan va­e­re sko, der tryk­ker på ta­e­er­ne, så neg­le­ne gror nedad, el­ler for­kert klip­ning af neg­le­ne.

Be­hand­les med neg­lebøj­le, der ret­ter neg­len op. We­e­kend - 07.05.2016

Ham­merta­e­er

Tå­ens mel­lem­led bø­jes, så led­det spid­sen af tå­en pe­ger ned mod så­len. Hyp­pigt Let­te­re til­fa­el­de kan be­hand­les me ler med ind­la­eg i sko­en. I sva­e­re til­fa­el­de kan op med en bre­de­re og la­en­ge­re, hvis du er ved at

Op­står, når sto­retå­en bli­ver ska­ev og dre­jer mod de an­dre ta­e­er. Der dan­nes en knyst, som er en fast, va­e­ske­fyldt frem­buling på sto­retå­ens grund­led. Kny­sten kan bli­ve be­ta­endt og me­get smer­te­fuld. Skyl­des som re­gel for smal­le sko.

En natskin­ne kan tid­ligt i for­lø­bet tra­ek­ke sto­retå­en va­ek fra de an­dre ta­e­er. El­lers kan ope­ra­tion va­e­re ene­ste be­hand­ling. Fo­dens svang­bue er del­vist va­ek, fo­den stik­ker la­en­ge­re ud end an­k­lens yd­re kn re­va­ren­de og stil­le­stå­en­de ar­bej­de. Skyl­des o vik­ler slid­gigt i fød­der­ne i lø­bet af 40-60 år, og Kan be­hand­les med ind­la­eg, men d

Hård hud og lig­tor­ne

Op­står ved for stort tryk på hu­den. Hu­den re­a­ge­rer ved at pro­du­ce­re et ek­stra tykt lag. Når den hår­de hud som en keg­le tryk­kes ind i hu­den ved gang el­ler tryk­ken­de sko, kan der dan­nes en lig­torn.

Fod­te­ra­pe­u­ter kan fjer­ne hård hud og lig­tor­ne, men sko­e­ne skal skif­tes ud, hvis man vil af med pro­ble­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.