Syg

BT - - WEEKEND - Pro­blem: Løs­ning: Pro­blem: Løs­ning: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

t pe­ger op mod sko­ens over­la­e­der, mens t er år­sa­gen for smal­le sko. ed øvel­ser, hvor man stra­ek­ker ta­e­er­ne. El­pe­ra­tion va­e­re nød­ven­digt. Skift sko­en ud ud­vik­le ham­mertå.

For­fod­s­fald

Sker, når ta­e­er­ne pres­ses sam­men, så en el­ler fle­re ta­e­er la­eg­ger sig ind over de an­dre ta­e­er. For­år­sa­ger at tra­e­de­pu­den, som skal be­skyt­te knog­ler­ne, tra­e­des va­ek, så knog­ler­ne pres­ses ned mod un­der­la­get. Det gi­ver smer­ter, når man går på fo­den, men ik­ke når fo­den løf­tes. Ram­mer flest kvin­der og op­står som re­gel i 50-års-al­de­ren. Igen er smal­le sko som re­gel år­sa­gen.

Be­hand­lin­gen er øvel­ser, ind­la­eg (kal­det som­mer­fug­le­ind­la­eg) el­ler ope­ra­tion. så for­fo­den dre­jer udad, og yder­si­den af nyst. Det gi­ver smer­ter, isa­er ef­ter la­en­geof­te ar­ve­lig­hed. Er farligt, for­di man­ge ud­så gør hvert skridt ondt. et bør gø­res fra barns­ben.

Ha­elspo­re

En be­ta­en­del­ses­re­ak­tion, der skyl­des en over­be­last­ning af tra­e­de­pu­den un­der ha­el­be­net. Gi­ver kraf­ti­ge smer­ter, når man be­gyn­der at gå. Der­ef­ter kom­mer en pe­ri­o­de med let­tel­se, og så bli­ver smer­ter­ne va­er­re igen. Ha­elspo­re kan ram­me til­fa­el­digt, men ram­mer isa­er over­va­eg­ti­ge og folk med høj svang.

Et sa­er­ligt ind­la­eg (kal­det af­last­nings­ind­la­eg) hja­el­per med det sam­me. Man skal gå med det i to til fi­re må­ne­der. Stil dig med ba­re ta­e­er og kig ned. Hvor­dan ser di­ne fød­der ud? En sund fod er ken­de­teg­net ved: Nor­mal be­va­e­ge­lig­hed i fo­dens knog­ler og i an­kel­led­det Lil­le spred­ning af mel­lem­fo­dens knog­ler. Ta­e­er­ne kan bø­jes og stra­ek­kes. Fo­den har en nor­mal svang­bue. Neg­le­ne er nor­ma­le. Tra­e­de­pu­der­ne er vel­fyld­te med fedtva­ev. Fo­den har en nor­mal blodcir­ku­la­tion. FOTO: IRIS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.