Tar­me­nes be

BT - - WEEKEND -

We­e­kend - 07.05.2016

De fle­ste ved godt, at de skal va­e­re fy­sisk aktive og dyr­ke re­gel­ma­es­sig mo­tion for at hol­de syg­dom fra dø­ren. Men det er ik­ke al­le, der er klar over, hvad mo­tion egent­lig gør for vo­res tarm­sy­stem og for­dø­jel­se. Ud­over at va­e­re sundt for al­le, bi­dra­ger mo­tion sa­er­ligt til, at du op­ta­ger na­er­ring­s­tof­fer fra din mad, at din tar­me sti­mu­le­res til de­res dag­li­ge ar­bej­de, at du af­stres­ser, og at du il­ter di­ne cel­ler og­så i tar­me­ne.

Hvis jeg har va­e­ret for doven, kan jeg og­så hur­tigt ma­er­ke det på min ma­ve og for­dø­jel­se. Og blot en rask gå­tur hja­el­per på bå­de luft i ma­ven, toilet­be­søg og mit ener­gi­ni­veau. En sim­pel gå­tur i na­tu­ren kan på de dov­ne­ste da­ge va­e­re en for­fri­sken­de ind­sprøjt­ning, og det gi­ver fak­tisk og­så et bed­re hu­mør.

Mo­tion og be­va­e­gel­se sa­et­ter gang i tarm­sy­ste­met. Og pe­ristal­tik (tar­me­nes be­va­e­gel­ser, der får ma­den til at gli­de igen­nem sy­ste­met) er vig­tigt, for kom­mer du ik­ke stort på toilet­tet mindst to gan­ge dag­ligt, kan det ty­de på, at du har for­stop­pel­se. Di­ne me­ter­lan­ge tar­me li­der nem­lig, hvis de ik­ke kom­mer af med de­res af­falds­stof­fer, og hvis ma­den lig­ger for la­en­ge in­de i dem. Tar­me er slim­hin­der og kan nemt bli­ve ir­ri­te­re­de. Det kan gi­ve fle­re for­skel­li­ge tarm­li­del­se og syg­dom­me på den lan­ge ba­ne.

Man­ge tror, at et stort toilet­be­søg én gang om dagen er nok. Men mad bør kun lig­ge i din ma­ve og tar­me 12-18 ti­mer.

Sa­et gang i for­dø­jel­sen

For­stop­pel­se kan skyl­des mang­len­de fy­sisk ak­ti­vi­tet, og du kan fak­tisk få bed­re gang i for­dø­jel­sen ved blot at va­e­re fy­sisk ak­tiv mindst 30 mi­nut­ter om dagen.

Hvis du ik­ke er glad for at tra­e­ne, så sørg for at gå nog­le tu­re i rask tem­po. Tag trap­per­ne i ste­det for ele­va­to­ren. Gå i ste­det for at cyk­le. Og snup cyk­len i ste­det for at ta­ge bi­len osv.

Alt be­va­e­gel­se i hver­da­gen har be­tyd­ning for ma­ve­tarm­sy­ste­met samt vo­res fy­si­ske og psy­ki­ske hel­bred. Men har du pro­ble­mer med for­dø­jel­sen, skal du ik­ke over­dri­ve mo­tio­nen. At tra­e­ne fem gan­ge om ugen i et mo­tions­cen­ter kan for nog­le fast­hol­de krop­pen i unø­dig stress, og så er det jo om­sonst, for stress får din for­dø­jel­se til at gø­re knu­der.

Det gam­le råd om, at man ik­ke må svøm­me på dybt vand li­ge ef­ter, man har spist et tungt må­l­tid, er ik­ke helt for­kert. Når vi skal for­dø­je mad, skal der blod og ener­gi til. Blo­det for­sy­ner os bl.a. med en­zy­mer, der for­dø­jer ma­den, og tvin­ges blo­det va­ek, for­di det skal for­sy­ne mus­k­ler­ne med ilt og ener­gi, li­der for­dø­jel­sen. Det bli­ver en kamp i krop­pen om det liv­gi­ven­de blod. Er det for­dø­jel­sen, der tra­ek­ker mest, kan mus­k­ler­ne i ar­me og ben bli­ve på­vir­ket, og der­med er der ri­si­ko for at kom­me i pro­ble­mer i van­det.

Find den ret­te mo­tion

Det er vig­tigt at fin­de den form for fy­sisk ak­ti­vi­tet, der mo­ti­ve­rer net­op dig. Det er jo ly­sten, der skal dri­ve va­er­ket. Hvis du ik­ke er mo­ti­ve­ret og tra­e­ner af pligt, vil du au­to­ma­tisk fal­de til­ba­ge til di­ne gam­le va­ner. Du skal der­for fin­de ud af, hvad mo­ti­ve­rer dig til at va­e­re fy­sisk ak­tiv.

Hvis du fø­ler dig op­lagt og har ener­gi i over­skud, er det en god idé at lø­be en tur, gå en rask tur, cyk­le med god fart for der­ef­ter at stra­ek­ke ud og slap­pe godt af. Yo­ga og me­di­ta­tion er og­så god mo­tion for bå­de krop og sja­el. En kom­bi­na­tion af det he­le gi­ver dig ba­lan­ce og ro til for­dø­jel­se af bå­de den in­de

og yd­re ver­den.

Få ad­gang til end­nu me­re ind­hold om sund kost og livs­stil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.