Dste ven

BT - - WEEKEND - ØVEL­SE 2 ØVEL­SE 1 ØVEL­SE 3 Så­dan gør du ØVEL­SE 4

• Pla­cer ha­en­der og knae i gul­vet, så krop­pen dan­ner en fir­kant. Spa­end op i ma­ven ved at su­ge nav­len ind. Stra­ek høj­re arm og ven­stre ben van­dret. Før arm og ben ind un­der krop­pen i en gli­den­de be­va­e­gel­se, så al­bue og knae mø­des. Gen­tag 20 gan­ge. Hold til sidst arm og ben strakt, så la­en­ge du kan. Gen­tag med ven­stre arm og høj­re ben. • Sa­et dig med ar­me­ne langs si­den. Rejs dig mens du stra­ek­ker ar­me­ne frem og op over ho­ve­d­et. Hold stra­ek­ket et par se­kun­der. Sa­et dig igen. Sørg for at ta­e­er og knae er på linje. Gen­tag øvel­sen et mi­nut. Hold en kort pau­se. Lav øvel­sen i et mi­nut igen. • La­eg dig på ryg­gen og sa­et beg­ge fød­der i gul­vet, så kna­e­e­ne pe­ger mod lof­tet. Stra­ek ar­me­ne ud til si­der­ne. Før de bø­je­de, sam­le­de ben til den ene si­de. Hold så vidt mu­ligt la­en­den i gul­vet. Skift si­de. Ma­erk et godt stra­ek ned over ryg, la­end og ma­ve. Gen­tag i et mi­nut. Hold en kort pau­se. Gen­tag et mi­nut. Ma­et­ten­de sup­pe og nem Ca­es­ar sa­lat Sup­pe 300 g gu­lerod 200 g rød pe­ber 300 g pa­stinak 1 spsk. koko­so­lie til steg­ning 1 grønt­sags­bou­il­lon­ter­ning 1 tsk. hi­ma­lay­a­salt 1 tsk. spids­kom­men 3⁄4 l ko­gen­de vand

Grønt­sa­ger­ne ska­e­res i små styk­ker og be­fri­es for stil­ke og ker­ner. Ste­ges her­ef­ter i en gry­de i • Stå med ret ryg og stra­ek ar­me­ne van­dret ud til si­der­ne. Kør ar­me­ne lang­somt rundt i cirk­ler - et mi­nut den ene vej og et mi­nut mod­sat. Hold ar­me­ne strak­te. Før den ene arm ind for­an krop­pen og den an­den til­ba­ge, så du ma­er­ker et stra­ek i ma­vens skrå mus­k­ler og tarm­sy­ste­met. Gen­tag i et mi­nut. Hold en kort pau­se og gen­tag et mi­nut. Fo­tos Ida G. Arent­sen Met­te Ni­el­sen Kø­ge, la­e­ge­se­kre­ta­er, 34 år, 178 cm høj og 65,3 kg Min før­ste uge er gå­et rig­tigt godt, jeg er po­si­tivt over­ra­sket og na­er­mest cho­ke­ret over, at der egent­lig ik­ke skul­le me­re til. De før­ste par da­ge hav­de jeg slem ho­ved­pi­ne, tan­ge­ren­de til mi­gra­e­ne, men på 3.-4.-dagen be­gynd­te jeg så småt at ma­er­ke en ef­fekt. Jeg ple­jer at va­e­re ek­strem tra­et ef­ter frokost. Men det er al­le­re­de va­ek ef­ter en uge. Jeg ma­er­ker stor ef­fekt på mit blod­suk­ker. At skul­le hol­de sig fra glu­ten og lak­to­se kra­e­ver en del ar­bej­de og plan­la­eg­ning, men det er dét va­erd i sid­ste en­de. Kon­klu­sion på før­ste uge: Jeg har få­et langt me­re ener­gi, hvil­ket gi­ver me­re over­skud i dag­lig­da­gen. Jeg kan li­ge plud­se­lig hol­de ud af va­e­re i min egen krop. Mia Dyhr Thomsen Virum, neu­ro­fys, 34 år, 178 cm, 76 kg Ef­ter før­ste ses­sion hos Le­ne tog jeg hjem med mas­ser af gåpå­mod men og­så med en smu­le skep­sis. Jeg har prø­vet al­ver­dens di­a­e­ter og go­de råd før, men in­gen har med­vir­ket til en bed­ring af mi­ne ma­ve­pro­ble­mer. Le­ne sag­de, at jeg ef­ter tre da­ge vil­le kun­ne ma­er­ke en for­skel, og net­op det var jeg en anel­se skep­tisk over­for. Men jeg kun­ne vir­ke­lig ma­er­ke en for­skel ef­ter blot tre da­ge. Min ma­ve var ik­ke la­en­ge­re så op­pu­stet, mit blod­suk­ker blev sta­bilt, min ho­ved­pi­ne for­svandt og ener­gi­ni­veau­et steg. Ugen har va­e­ret en af de bed­ste uger la­en­ge. Jeg har slet ik­ke haft ondt i ma­ven. Der­u­d­over har jeg haft et na­e­sten nor­malt af­fø­rings­møn­ster. Det har va­e­ret over­ra­sken­de en­kelt at føl­ge rå­de­ne om at de­le ma­den op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.