El­sker du og­så a

BT - - WEEKEND -

We­e­kend - 07.05.2016

Man­ge men­ne­sker el­sker at ta­en­ke. Jeg er selv én af dem. At fi­lo­so­fe­re over me­nin­gen med det he­le, ud­ta­en­ke nye pro­jek­ter og brain­storme kre­a­ti­ve ide­er. Jeg hav­de for­ny­lig en pro­fes­sor i te­ra­pi, som var en me­get ta­enk­som én af slagsen. Min pro­fes­sor brug­te det me­ste af dagen på at spe­ku­le­re over ar­tik­ler, sam­fun­det og alt øv­rigt i den of­fent­li­ge debat. »Hvor­dan lø­ser vi flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen?« »Bli­ver vo­res børn over­sti­mu­le­re­ret af al­le de iPads?« osv. Han nød den­ne overta­enk­ning og men­te selv, at den var en del af hans per­son­lig­hed og in­tel­li­gen­te iden­ti­tet.

Der var ba­re ét pro­blem – ud­over gla­e­den, spa­en­din­gen og ener­gi­en, de man­ge grub­le­ri­er af­sted­kom, brag­te de og­så an­s­pa­endt­hed, stres­ssymp­to­mer og angst med sig. Hvad po­k­ker stil­ler man op i den si­tu­a­tion?

Min kli­ent sad i et di­lem­ma: Skul­le han fort­sa­et­te sin dag­li­ge kre­a­ti­ve ta­enk­ning, der ty­pisk va­re­de mel­lem 8-12 ti­mer af­ha­en­gig af in­put, el­ler skul­le han skrue ned for sin ta­enk­ning og der­ved op­nå fa­er­re af de ne­ga­ti­ve symp­to­mer. Gla­e­den, ny­del­sen, an­s­pa­endt­he­den og ang­stan­fal­de­ne var to si­der af sam­me sag.

Vi fandt på en løs­ning, der in­vol­ve­re­de en win-win si­tu­a­tion. I ste­det for 12 ti­mer kre­a­ti­ve grub­le­ri­er be­slut­te­de min kli­ent sig for kun at la­ve kre­a­ti­ve grub­le­ri­er mel­lem kl. 10-14 (fi­re ti­mer), på den må­de kun­ne han be­va­re sin dag­li­ge skud adre­na­lin og gla­e­de ved at ana­ly­se­re li­vet uden at byg­ge stress og angst op sam­ti­dig. Skul­le en me­get kre­a­tiv ide op­stå kl. 16 vil­le han ha­ve til­lid til, at hvis tan­ken var vig­tig nok, vil­le den sta­dig ’ban­ke på’ kl. 10 na­e­ste dag. Og gan­ske rig­tigt, pro­fes­soren op­da­ge­de, at hvis ide­er­ne var ’ge­ni­a­le nok’, pop­pe­de de sør­me og­så op na­e­ste mor­gen kl. 10 uden, at han be­hø­ve­de at skri­ve dem ned el­ler prø­ve at hol­de fast på dem i ho­ve­d­et.

Først tro­e­de han ik­ke, det var mu­ligt for ham at la­e­re at skrue ned for al sin ta­enk­ning. Det var jo ble­vet en in­te­gre­ret del af hans per­son­lig­hed, som han ud­tryk­te det. Men i den me­takog­ni­ti­ve te­ra­pi la­er­te pro­fes­soren, at det var mu­ligt for ham at ak­ti­ve­re det mod­sat­te af tan­ke­grub­le­ri dvs. en pas­siv ob­ser­va­tion af tan­ke­strøm­men.

Pro­fes­soren hav­de sta­dig man­ge tan­ker i ho­ve­d­et, men ved at ob­ser­ve­re dem pas­sivt, op­le­ve­de han, at stres­sen og ang­sten af­tog i in­ten­si­tet. Ef­ter fem-ot­te ses­sio­ner kun­ne pro­fes­soren nu le­ve et liv med kre­a­ti­ve grub­le­ri­er mel­lem kl. 10-14 uden at bli­ve angst og stres­set af dem.

Al ta­enk­ning er ta­enk­ning

Forsk­ning fra Eng­land ty­der på, at den pri­ma­e­re år­sag til, at vi men­ne­sker får symp­to­mer på stress, angst og de­pres­sion, er dår­li­ge stra­te­gi­er som f.eks. overta­enk­ning. Grub­le­ri­er og pro­blem­løs­ning hol­der liv i me­nings­løs­he­den og trist­he­den. Pro­ces­sen er den sam­me – kun ind­hol­det va­ri­e­rer.

Der er no­get der ty­der på, at de fle­ste psy­ki­ske li­del­ser kan over­vin­des ved, at vi men­ne­sker la­e­rer at be­gra­en­se vo­res overta­enk­ning ge­ne­relt. Den ene­ste psy­ko­lo­gi­ske me­to­de, der eks­klu­sivt har det­te for­mål, er me­takog­ni­tiv te­ra­pi. Her hand­ler det ik­ke om at ta­en­ke me­re el­ler an­der­le­des, men om at ta­en­ke min­dre for at over­vin­de psy­ki­ske li­del­ser. Forsk­ning fra Eng­land ty­der på, at den pri­ma­e­re år­sag til, at vi men­ne­sker får symp­to­mer på stress, angst og de­pres­sion, er dår­li­ge stra­te­gi­er som f.eks. overta­enk­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.