Drop hu­ske­sed­len

BT - - WEEKEND -

Man­ge tror fejl­ag­tigt, at de hja­el­per de­res hukom­mel­se og sig selv ved at skri­ve små hu­ske­sed­ler og no­ter for at hu­ske in­put og ide­er. Stra­te­gi­en sva­rer lidt til at kø­re på cy­kel med støt­te­hjul. Hvis du stres­ser dig selv med at skri­ve alt for man­ge sed­ler (som du så bli­ver i tvivl, om du har skre­vet), fin­der du al­drig ud af, at din hjerne og hukom­mel­se fak­tisk fun­ge­rer ud­ma­er­ket uden hja­el­pe­mid­ler. Hold dig til én ka­len­der, som du bru­ger be­gra­en­set og drop så hu­ske­sed­ler­ne og op­dag at din hjerne al­tid hu­sker de vig­tig­ste ting – helt af sig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.