E

BT - - WEEKEND -

r du Ras­mus’ mor,« spurg­te kvin­den i den an­den en­de af rø­ret.

Det var en kold og mørk vin­ter­ef­ter­mid­dag i 2006. He­le­na Lin­de­ham­mer var hjem­me i hu­set i He­de­hu­se­ne, hvor hun ven­te­de på, at hen­des 11-åri­ge søn skul­le kom­me hjem fra SFO. Han hav­de li­ge få­et lov til at cyk­le selv. Nu kun­ne en kvin­de i te­le­fo­nen forta­el­le, at en am­bu­lan­ce var på vej, for Ras­mus var ble­vet kørt ned.

»Jeg gik fuld­sta­en­dig på au­to­mat­pi­lot. Sluk­ke­de for ov­nen med af­tens­mad, rin­ge­de til min mor, for at hun skul­le få fat i min mand Tor­ben, pak­ke­de Ras­mus’ lil­le­sø­ster sam­men og kom ud ad dø­ren.«

Da He­le­na kom hen på ulyk­kes­ste­det, lå Ras­mus i en­tre­en i na­er­me­ste hus. Han var ble­vet ka­stet ind gen­nem for­r­u­den på en taxa og der­ef­ter op i luf­ten. Hans cy­kel­hjelm var smadret, og hans cy­kel kna­ek­ket over i to. Al­li­ge­vel var han til­sy­ne­la­den­de uskadt.

Am­bu­lan­ce­red­der­ne pak­ke­de hals­kra­ve, benskin­ne og spi­ne­bo­ard ud, da de an­kom. For en sik­ker­heds skyld.

På ho­spi­ta­let blev Ras­mus rønt­gen­fo­to­gra­fe­ret. Der var in­tet sket med ham, og tre da­ge se­ne­re blev han ud­skre­vet.

»Nu skul­le vi ba­re hjem og ha­ve nor­ma­li­te­ten igen. Det fik jeg så langt­fra,« si­ger He­le­na Lin­de­ham­mer med et lil­le sar­ka­stisk grin.

In­tet var som før

Dag­lig­da­gen kom lang­somt igen, men i He­le­na Lin­de­ham­mers in­der­ste var al­ting an­der­le­des.

»Jeg ta­enk­te: Er det ba­re så­dan, man har det, når man tror, at ens barn har va­e­ret ved at dø?«

14 da­ge ef­ter be­gynd­te He­le­na Lin­de­ham­mer på ar­bej­de igen, og Ras­mus var til­ba­ge i sko­len. Igen hå­be­de He­le­na Lin­de­ham­mer, at nor­ma­li­te­ten vil­le ind­fin­de sig i det lil­le hus i He­de­hu­se­ne, hvor hun forta­el­ler sin hi­sto­rie i dag.

Hun har la­vet kaf­fe, bagt sneg­le og man­det sig op til at forta­el­le en hi­sto­rie, som for man­ge er ta­bu: Om det at få

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.