Så­dan får du be

Nud­ging bru­ges til alt fra slan­ke­ku­re til af­falds­sor­te­ring. Men du kan og­så ’puf­fe’ dig selv til en bed­re øko­no­mi

BT - - WEEKEND -

We­e­kend - 07.05.2016

Ken­der du det med at øn­ske en for­an­dring? Fra i mor­gen vil du hol­de op med at spil­de di­ne pen­ge på alt mu­ligt. Fra i mor­gen er det slut med bå­de den dy­re to-go-kaf­fe hver mor­gen og ta­ke away’en hver fre­dag. Du vil bru­ge pen­ge­ne til no­get bed­re, no­get der hol­der. Øn­sket om for­an­dring fejl­er ik­ke no­get.

Du øn­sker ét, men al­li­ge­vel gør du no­get an­det he­le ti­den. Og na­e­ste fre­dag står den igen på ta­ke away.

Vi har al­le sva­ert ved at om­sa­et­te øn­sker om nye va­ner til hand­ling. Hel­dig­vis kan forsk­ning i vo­res ad­fa­erd hja­el­pe med at lø­se vo­res di­lem­ma. Me­to­den hed­der ’nud­ging’.

’Nud­ge’ be­ty­der at puf­fe el­ler bli­ve puf­fet – i den rig­ti­ge ret­ning.

Nud­ging er det nye sort og bru­ges til alt fra slan­ke­ku­re til af­falds­sor­te­ring. Det kan va­e­re fod­spor på ga­den, der vi­ser vej­en til af­falds­span­den el­ler flu­e­bil­le­det på ma­en­de­nes toilet­ter, der hja­el­per dem til at ram­me kum­men frem for gul­vet.

Men hvor­dan bru­ger du nud­ging til at gi­ve slip på de pen­ge­va­ner, der ri­b­ber din kon­to hver må­ned? Der er skre­vet bø­ger om nud­ging af di­ne spi­se­va­ner og din mo­tion, men vi har til go­de at få bo­gen om nud­ging og pri­va­tø­ko­no­mi. Det sy­nes jeg ik­ke, at du skal ven­te på. Og en hel bog er fak­tisk ik­ke nød­ven­digt. Der­for får du min guide med prin­cip­per, der kan hja­el­pe dig til at nud­ge dig selv til me­re be­vid­ste valg i din øko­no­mi.

’An­ti­re­k­la­mer’

Ud over prin­cip­per­ne om nud­ging skal du la­e­re at ta­en­ke ne­ga­tivt om den va­ne, du vil af med.

I 1989 ud­gav de sven­ske for­bru­gerog sund­hedsmyn­dig­he­der bro­chu­ren ’Mör­dan­de re­k­lam’. Der var ’re­k­la­mer’ for ci­ga­ret­ter med bil­le­der af ae­l­dre, ryn­ke­de stor­ry­ge­re med ni­ko­tingu­le smil. Re­k­la­mer­ne af­slø­re­de, at man hver­ken bli­ver ung el­ler smuk af at ry­ge. Det var me­nin­gen at skra­em­me folk, så de kvit­te­de ci­ga­ret­ter­ne. Det var alt­så en an­tiry­ge­kampag­ne.

Skra­em­me­bil­le­der, mod­bil­le­der el­ler an­ti­re­k­la­mer hja­el­per dig med at kvit­te va­nen ved at va­ek­ke af­sky el­ler mod­stand in­den i dig. Det er alt­så den slags grimme bil­le­der, du skal la­ve i din fan­ta­si. Di­ne per­son­li­ge an­ti­re­k­la­mer skal vi­se dig, hvad va­nen, som du vil kvit­te, gør ved dig. Over­driv en­de­lig og smør tykt på. Vi har al­le sva­ert ved at om­sa­et­te øn­sker om nye va­ner til hand­ling. Hel­dig­vis kan forsk­ning i vo­res ad­fa­erd hja­el­pe med at lø­se vo­res di­lem­ma. Me­to­den hed­der ’nud­ging’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.