FRA Dat­te­ren syg og søste­ren dø­de SORG TIL LYK­KE

Jan­ni Spies ka­e­re­ste med ung bra­si­li­a­ner

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Der er nyt lys i Jan­ni Spies’ liv trods søste­rens ny­li­ge død og dat­te­rens syg­dom. Den sten­ri­ge mil­li­o­nø­se har få­et ny ka­e­re­ste – og en ny svi­ger­søn, be­kra­ef­ter dat­te­ren Mi­cha­las ka­e­re­ste over­for BT KA­ER­LIG­HED Det har va­e­ret et barsk år ind­til vi­de­re for Jan­ni Spies, men nu ser det ud til at lys­ne for den 53-åri­ge kvin­de. Jan­ni Spies har langt om la­en­ge få­et ka­er­lig­he­den til­ba­ge i sit liv, og hun har sam­ti­dig få­et sig en ny svi­ger­søn.

Jan­ni Spies har el­lers va­e­ret hårdt ramt det sid­ste hal­ve år.

I de­cem­ber sid­ste år kom det frem, at hen­des 26-åri­ge dat­ter Mi­cha­la Kja­er var ble­vet syg og ik­ke la­en­ge­re or­ke­de at be­sty­re sin mo­de­blog Two si­ded Ge­mi­ni.

»Det kom­men­de år vil va­e­re lidt an­der­le­des, mi­ne la­e­ger har for­talt mig, at jeg skal sa­et­te far­ten lidt ned et styk­ke tid på grund af hel­bredspro­ble­mer,« skrev den 26-åri­ge jet­set­ter, der før i ti­den yn­de­de at le­ve det hur­ti­ge liv i over­ha­lings­ba­nen og of­te fløj frem og til­ba­ge mel­lem Kø­ben­havn, Ita­li­en og USA. Lys for en­den af tun­ne­len Dat­te­rens syg­dom be­kym­rer na­tur­ligt nok Jan­ni Spies, der få må­ne­der se­ne­re blev ramt af en stor sorg. I marts måt­te Jan­ni Spies nem­lig si­ge far­vel til sin 13 år ae­l­dre sto­re­sø­ster, der dø­de af kra­eft.

»Jan­ni er dybt be­rørt over ta­bet af sin sø­ster og me­get, me­get ked af det. Det er na­tur­ligt, når man mi­ster et så na­ert og el­sket fa­mi­lie­med­lem, som Win­nie var,« sag­de Sig­ne Se­he­sted Lund, der er Jan­nis PR-re­pra­e­sen­tant, til uge­bla­det Her og Nu.

Jan­ni Spies blev i øv­rigt selv ramt af hud­kra­eft i 2013.

Men nu ser det imid­ler­tid ud til, at der er lys for en­den af tun­ne­len for Jan­ni Spies, der har få­et en ny ka­e­re­ste. 20 år yn­gre Ro­ber­to Den nye mand i Jan­nis liv er bra­si­li­an­ske Ro­ber­to, som den 53-åri­ge mil­li­o­nø­se har mødt i Mila­no, hvor hun har en lej­lig­hed. Ro­ber­to er i be­gyn­del­sen af 30er­ne og alt­så om­kring 20 år yn­gre end Jan­ni Spies.

Iføl­ge Her & Nu kom­mer han fra Rio de Ja­neiro i Bra­si­li­en, hvor han har la­est på et uni­ver­si­tet.

For­hol­det be­kra­ef­tes over­for BT af Jan­ni Spies’ nye svi­ger­søn, Thi­a­go Ma­cedo. Og­så han er fra Bra­si­li­en, men bor nu i Mila­no, hvor han mød­te Mi­cha­la Kja­er ef­ter et mo­des­how.

»Jeg har mødt Jan­ni man­ge gan­ge. Hun er en fan­ta­stisk per­son! Hun har et fan­ta­stisk sind. Mi­cha­la er på sam­me må­de,« si­ger Mi­cha­la Kja­ers nye ka­e­re­ste, der er 35 år og mo­del på Ma­jor Mo­dels i Mila­no.

Thi­a­go Ma­cedo forta­el­ler, at han har dan­net par med Jan­ni Spies’ dat­ter, Mi­cha­la si­den jul, og be­kra­ef­ter, at han har mødt sin svi­ger­mors nye ka­e­re­ste Ro­ber­to:

»Ja, jeg har mødt ham og talt med ham. Han er in­tel­li­gent, en god fyr, der la­e­ser på uni­ver­si­te­tet. Jeg er glad for at se ham og Jan­ni lyk­ke­li­ge sam­men,« si­ger Thi­a­go Ma­cedo, der mø­des fle­re gan­ge om må­ne­den med sin ka­e­re­ste Mi­cha­la Kja­er. En­ten i Mila­no el­ler Kø­ben­havn. La­der bat­te­ri­er­ne op Julie Kragh Lot­te Schar­ff Kenan Se­e­berg | jukr@bt.dk | lots@bt.dk | kse@bt.dk Den­nis Knud­sen der er en na­er be­kendt af Jan­ni Spies, forta­el­ler, at Jan­ni Spies har va­e­ret en del i Ita­li­en i den hår­de tid, an­gi­ve­ligt for at la­de bat­te­ri­er­ne op:

»Jeg tror, hun hav­de brug for at va­e­re lidt va­ek og ny­de det skøn­ne sted. Hun har et hus der­ne­de ( Mila­no si­ger Knud­sen, der ik­ke har mødt Ro­ber­to:

»Men det er da skønt, hvis hun har få­et en ung ka­e­re­ste. Ita­li­en er jo et dej­ligt sted, og hun kan va­e­re ano­nym der­ne­de, hvis hun har lyst til det. Sidst jeg så Jan­ni, hav­de hun det su­per­godt. Li­vet har va­e­ret hårdt for hen­de til ti­der, men hun er sta­erk og en po­wer­ful pi­ge. Og det har kla­edt hen­de at gø­re en ud­dan­nel­se fa­er­dig,« si­ger ken­dis-sty­li­sten Den­nis Knud­sen med hen­vis­ning til at Jan­ni i marts af­slut­te­de en ud­dan­nel­se som bu­si­ness-og li­feco­ach. red.),« Går stil­le med dø­re­ne Har du mødt Jan­nis ka­e­re­ste? Eli­te­dan­ser Sof­fie Dals­gaard, der er kendt fra ’Vild med dans’ har og­så mødt Ro­ber­to.

»Jeg har mødt ham, men det er nok rig­tigst, hvis Jan­ni selv forta­el­ler om det,« si­ger Sof­fie Dals­gaard, der ken­der Jan­ni Spies, for­di hen­des dat­ter Mi­cha­la Kja­er har gå­et til dan­se­un­der­vis­ning hos den 49-åri­ge dan­ser, fra Mi­cha­la var helt lil­le.

Jan­ni Spies si­ger gen­nem sin PRre­pra­e­sen­tant Sig­ne Se­he­sted Lund, at hun ik­ke har no­gen kom­men­ta­rer til op­lys­nin­ger­ne om den nye ka­e­re­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.