Brø­let Fat­tig tog­fond split­ter by­er

BT - - NYHEDER -

TOGFONDEN Togfonden mang­ler 15,5 mil­li­ar­der kro­ner, og det skil­ler ik­ke blot Fol­ke­tin­gets par­ti­er, men og­så sta­tions­by­er­ne. Mens Oden­se og Aar­hus kra­e­ver støt­te fra Fol­ke­tin­get, ser Vej­le helst tog­bro­en skrot­tet over Vej­le Fjord. Bag Togfonden står rød blok samt Dansk Fol­ke­par­ti. Togfonden skal elek­tri­fi­ce­re tog­net­tet, så en to­g­rej­se ta­ger en ti­me mel­lem by­er­ne på stra­ek­nin­gen Kø­ben­havn-Oden­seAar­hus-Aal­borg via en ny tog­bro over Vej­le Fjord.

Af­ta­len fra 2014 fi­nan­si­e­res med 28,5 mil­li­ar­der kro­ner fra olie­be­skat­ning i Nord­s­ø­en. Af­ta­len byg­ger på, at en tøn­de olie i 2015 vil­le ko­ste 121 dol­lar. De­le af pro­jek­tet er ik­ke øko­no­misk ba­e­re­dyg­tigt ner, så der er pen­ge til at elek­tri­fi­ce­re tog­net­tet.

Skep­ti­ker­ne støt­tes af Vej­les borg­me­ster, Ar­ne Sig­ten­b­jerg­gaard (V).

»Vi ser helst, at man fjer­ner bro­en helt og al­de­les fra jor­dens over­fla­de. Ti­me­mo­del­len kan kla­res uden,« si­ger borg­meste­ren, som hel­le­re ser, at man bru­ger de 4,3 mil­li­ar­der, som er bro­ens an­slå­e­de pris, til no­get an­det, si­ger han.

I Aar­hus og Oden­se ad­va­rer po­li­ti­ker­ne mod at drop­pe el­ler be­ska­e­re Togfonden.

»Der­for er mit go­de råd til Chri­sti­ans­borg: Hold nu fast. Lad va­e­re med at ud­stil­le jer selv som nog­le, der ik­ke kan fin­de ud af at la­ve lang­sig­te­de løs­nin­ger til gavn for he­le Dan­mark,« si­ger Oden­ses borg­me­ster An­ker Boye. Ik­ke im­po­ne­ret I Aar­hus er tra­fik­rå­d­mand Kri­sti­an Würtz (S) hel­ler ik­ke im­po­ne­ret af tra­fik­s­tøj­en på Chri­sti­ans­borg.

»Det vil­le va­e­re ka­ta­stro­falt dår­ligt, hvis man for­la­der ti­me­mo­del­len og am­bi­tio­ner­ne i Togfonden. Dan­mark er ved at bli­ve et af Eu­ro­pas stør­ste lan­de må­lt i rej­se­tid,« si­ger Kri­sti­an Würtz.

Ana­ly­se­chef Ot­to Brøns-Pe­ter­sen, i den bor­ger­ligt-li­be­ra­le ta­en­ket­ank, Cepos, la­ve­de un­der S-R-SF-re­ge­rin­gen be­reg­nin­ger bag Togfonden.

»Man skul­le gå he­le pro­jek­tet igen­nem og op­ti­me­re det sam­fund­s­ø­ko­no­misk. De­le af pro­jek­tet er ik­ke øko­no­misk ba­e­re­dyg­tigt. Det kan sag­tens va­e­re Vej­lefjord­bro­en som skal genover­ve­jes,« si­ger Cepos’ ana­ly­se­chef.

Det er umå­de­ligt sva­ert at spå om olie­pri­ser­ne, på­pe­ger se­ni­or olie­a­na­ly­ti­ker i Dan­ske Bank Jens Na­er­vig Pe­der­sen.

»Olie­pri­ser­ne svin­ger me­get me­re end ak­tie­mar­ke­det, men det er ex­cep­tio­nelt, at den er fal­det så me­get. Det har vi kun op­le­vet få gan­ge i ver­dens­hi­sto­ri­en,« si­ger olie ana­ly­ti­ke­ren.

»Og selv om det er me­get sva­ert at spå om pri­ser­ne i 2042, er det sva­ert at se kraf­ti­ge pris­stig­nin­ger, der lig­ger på ni­veau med den­gang, man la­ve­de Togfonden,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.