DDR-tro til det s

BT - - NYHEDER -

sam­men­brud. Ord som bit­ter, kold og ky­nisk pas­ser bed­re.

Fra sit hjem i den chi­len­ske ho­ved­stad San­ti­a­go de Chi­le hå­ne­de og ned­gjo­de hun ek­sem­pel­vis di­rek­te de 136 men­ne­sker, som blev dra­ebt un­der de­res for­søg på at flyg­te over Ber­lin­mu­ren un­der den kol­de krig.

»Hvor­for ri­si­ke­re­de de det? Der var in­gen grund til at krav­le over mu­ren. Det må san­de­lig va­e­re bit­tert at be­ta­le med sit liv for så­dan en dum­hed,« sag­de hun bl.a.

I pro­gram­met for­sva­re­de hun uden no­gen form for for­try­del­se sy­ste­met i det tid­li­ge­re Øst­tys­kland:

»Hvad var kri­mi­nelt ved DDR? Var det kri­mi­nelt, at folk le­ve­de i fred? At de hav­de per­spek­tiv? At de kun­ne for­sør­ge sig selv med ae­r­ligt ar­bej­de,« lød det re­to­risk fra den tid­li­ge­re før­ste­da­me og un­der­vis­nings­mi­ni­ster.

Hen­des to­ta­le fra­va­er af an­ger og em­pa­ti og man­gel på for­stå­el­se for de man­ge men­ne­skers ska­eb­ne, som hun selv har et me­dansvar for, gjor­de ondt på de øst­ty­ske­re, der ik­ke som hun hav­de va­e­ret en del af den lil­le eks­klu­si­ve ska­re, der ud­gjor­de par­ti­top­pen og nød dens sa­er­li­ge pri­vil­e­gi­er, men som i ste­det blev tram­pet un­der fo­de af re­gi­met.

Og mon ik­ke og­så en hel del ty­ske­re fik kaf­fen el­ler skum­met fra af­ten-øl­len galt i hal­sen, da Mar­got Ho­neck­er i bed­ste sen­de­tid over for ARDs repor­ter slut­ter af med at luf­te sin util­freds­hed over sin må­ned­li­ge pen­sion på 1.500 eu­ro - lidt me­re end 11.000 kr. - som hun sta­dig modt­og fra den ty­ske stat.

Mar­got Fei­st, som hun op­rin­de­lig hed, var tid­ligt po­li­tisk ak­tiv og mød­te som gan­ske ung Erich Ho­neck­er, mens han var le­der af Øst­tys­klands kom­mu­ni­sti­ske ung­domsor­ga­ni­sa­tio­nen FDJ. De to blev straks fo­rel­sket i hin­an­den, og Erich Ho­neck­er for­lod sin da­va­e­ren­de ko­ne og barn få må­ne­der ef­ter, at Mar­got fød­te hans dat­ter num­mer to - Sonja.

Par­ret nå­e­de si­den hen helt til tops i det kom­mu­ni­sti­ske par­ti i DDR, hvor han som be­kendt blev den øver­ste le­der og ge­ne­ral­se­kre­ta­er, og hun fra 1963 be­stred po­sten som un­der­vis­nings­mi­ni­ster frem til mu­rens fald i 1989.

Mar­got Ho­neck­er, som var dat­ter af en sko­ma­ger og fa­briks­ar­bej­der og ef­ter sin sko­le­tid ar­bej­de­de som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.