Id­ste

BT - - NYHEDER -

se­kre­ta­er og te­le­fo­nist, blev som un­der­vis­nings­mi­ni­ster of­te om­talt som ’Miss Bil­dung’. Det gjor­de hun, for­di hun be­stred top­po­sten som mi­ni­ster for un­der­vis­ning og fol­keud­dan­nel­se i DDR uden selv at ha­ve no­gen egent­lig ud­dan­nel­se. Vå­ben­tra­e­ning i sko­len Men det for­hin­dre­de hen­de ik­ke i at fø­re en me­get må­l­ret­tet og til ti­der kom­pro­mis­løs stil i sin stål­sat­te kamp for at få den DDR-kom­mu­ni­sti­ske la­er­dom ban­ket ind i ho­ve­d­er­ne på børn og un­ge, så de blev så godt ru­stet som mu­ligt til at fø­re det to­ta­li­ta­e­re sy­stem vi­de­re.

Som mi­ni­ster ind­før­te hun fra 1978 ob­liga­to­risk vå­ben­tra­e­ning i sko­ler­ne. Det gjor­de hun på trods af, at bå­de kir­ken og man­ge fora­el­dre var mas­sivt imod og for­søg­te at for­hin­dre det.

Det var og­så Mar­got Ho­neck­er, som var an­svar­lig for tvun­gen adop­tion af børn af po­li­ti­ske dis­si­den­ter. System­kri­ti­ke­res børn blev gan­ske en­kelt adop­te­ret va­ek, så de kun­ne få den ’ret­te op­dra­gel­se’, hvil­ket re­elt ske­te for at straf­fe dis­si­den­ter­ne, som hav­de for­ma­stet sig til at gå op imod DDR-sy­ste­met.

Ud­na­ev­nel­sen af Mar­got Ho­neck­er til un­der­vis­nings­mi­ni­ster var kul­mi­na­tion på hen­des po­li­ti­ske må­l­ret­tet­hed og kar­ri­e­re. Al­le­re­de i 1952 blev hun, blot 22 år gam­mel, det hidtil yng­ste med­lem af DDRs par­la­ment Fol­ke­kam­me­ret og sam­ti­dig kan­di­dat til Cen­tral­ko­mitéen.

Ef­ter DDRs sam­men­brud blev fa­mi­li­en Ho­neck­ers ejen­dom i Tys­kland be­slag­lagt af myn­dig­he­der­ne. Mar­got Ho­neck­er be­slut­te­de si­den at fø­re rets­sag mod den ty­ske re­ge­ring for at få ejen­dom­men til­ba­ge. Hun tab­te sa­gen i 1999. Hvor­for ri­si­ke­re­de de det? Der var in­gen grund til at krav­le over mu­ren. Det må san­de­lig va­e­re bit­tert at be­ta­le med sit liv for så­dan en dum­hed

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.