17 kva­e­stet un­der vold­som tur­bu­lens

BT - - NYHEDER -

RYSTETUR i Asi­en, hvor fle­re pas­sa­ge­rer er ble­vet kørt til ho­spi­ta­let ef­ter lan­ding.

Først kom 31 men­ne­sker til ska­de i en Air­bus A330 fra Eti­had Airways, der var på vej fra Abu Dha­bi til den In­do­nesi­ens ho­ved­stad Ja­kar­ta. Og i går var ry­ste­tu­ren så kom­met til et fly fra Hong Kong Air­li­nes - igen en stor Air­bus A330, der var let­tet fra Ba­li. Her skab­te tur­bu­len­sen ska­der på 17 per­so­ner. Beg­ge flyv­nin­ger fo­re­gik over In­do­nesi­en i Asi­en.

Det er yderst sja­el­dent, at man på vo­res bred­degra­der op­le­ver kraf­ti­ge rystel­ser som dem i In­do­nesi­en. Kraf­tig tur­bu­lens vil man isa­er op­le­ve i et ba­el­te om­kring ae­kva­tor og sa­er­ligt bjer­gri­ge om­rå­der som for ek­sem­pel Hi­ma­laya-bjer­ge­ne i Asi­en. Om­rå­det om­kring ae­kva­tor er spe­ci­elt, for­di den kraf­ti­ge var­me ska­ber ter­mik, som får fly­et til at ryste. Ter­mik er luft i lodret op- og ned­ad­gå­en­de be­va­e­gel­se i usta­bi­le luft­mas­ser.

For­man­den for Dansk Pi­lot­for­e­ning, René Ar­pe, har flø­jet pas­sa­ger­fly i 26 år og har der­for en ka­em­pe er­fa­ring med i luf­ten.

»Jeg har ik­ke selv op­le­vet en tur, hvor der har va­e­ret per­sonska­de. Jeg har dog op­le­vet, at fly­et li­ge plud­se­lig ryk­ker fra den ene si­de til den an­den helt ud af det blå – uden no­gen som helst for­vars­ler. Hvis der er sky­er, ved man, at der kan va­e­re tur­bu­lens,« si­ger han.

Den alt­over­ve­jen­de for­holds­re­gel, man som pas­sa­ger skal ta­ge, er at spa­en­de sit sik­ker­heds­ba­el­te, når man sid­der i sit sa­e­de. Og så vil man – så­fremt der op­står kraf­tig tur­bu­lens – und­gå at få en ska­de. Det forta­el­ler pi­lot An­ders Grøn­lyk­ke, som har flø­jet pas­sa­ger­fly i ni år. Spa­end ba­el­tet »Når der sker uheld, er det, når folk ik­ke er spa­endt fast. Og det er su­per ae­r­ger­ligt, når det kun­ne va­e­re und­gå­et,« si­ger An­ders Grøn­lyk­ke, der hel­ler al­drig har op­le­vet per­sonska­de ef­ter tur­bu­lens.

Den mest ufor­ud­si­ge­li­ge ty­pe tur­bu­lens er den så­kald­te ’Clear Air Tur­bu­len­ce’ - klar luft tur­bu­lens. Man kan ik­ke se den, da den – som

Fly­et var let­tet fra Ba­li, men da det nå­e­de den in­do­ne­si­ske del af øen Bor­neo blev Hong Kong Air­li­nes fly­et ramt af så vold­som tur­bu­lens, at det måt­te re­tur­ne­re til Ba­li og nød­lan­de. nav­net an­ty­der – fin­des i klar luft.

Pi­lo­ter­ne har ad­gang til kort, der vi­ser om­rå­der med po­ten­ti­el ’Clear Air Tur­bu­len­ce’, og de vil der­for va­e­re i stand til sty­re rundt om tur­bu­len­sen. Men den ty­pe tur­bu­lens vil i de fle­ste til­fa­el­de op­stå og for­svin­de hur­tigt – og den er der­med sva­er at for­ud­se.

Ter­misk tur­bu­lens er en an­den ty­pe, og den fo­re­kom­mer of­te i lø­bet af en dej­lig som­mer­dag med mas­ser af sol. Jor­d­over­fla­den bli­ver op­var­met af so­len, og det ska­ber en usta­bil til­stand i luf­ten, som kan få fly­et til at ryste og hop­pe.

På vej­r­kor­te­ne kan pi­lo­ter se op­lys­nin­ger om bl.a. vin­de, luft­strøm­me og tryk. De kan spe­ci­fikt af­la­e­se, hvor og hvor kraf­tig tur­bu­len­sen er på en ru­te. Ét ’V’ står for let tur­bu­lens, to ’V’er for mo­de­rat tur­bu­lens og tre ’V’er an­gi­ver et om­rå­de med kraf­tig tur­bu­lens. Ba­sker med vin­ger­ne Selv om tur­bu­lens kan fø­les vold­somt, så er fly­et ik­ke i fa­re for nedstyrt­ning. Fly­ve­ma­ski­ner er cer­ti­fi­ce­ret til ek­stre­me kra­ef­ter og vil na­er­mest kun­ne ba­ske med vin­ger­ne som en fugl, uden der sker en ulyk­ke. Der er ab­so­lut in­gen grund til frygt, ly­der det fra for­man­den for Dansk Pi­lot­for­e­ning.

»Som pas­sa­ger er der ik­ke no­gen grund til at va­e­re ban­ge, når ba­re man er fastspa­endt i sa­e­det,« si­ger René Ar­pe. 1. Let: Vil sik­kert fø­les som et let tryk mod sik­ker­heds­ba­el­tet og lidt bump i sa­e­det – det er ik­ke sik­kert, at ”fa­sten se­at­belt”-skil­tet vil va­e­re på. 2. Mo­de­rat: Det vil be­gyn­de at va­e­re sva­ert at hol­de kaf­fen i kop­pen, og det vil ik­ke va­e­re sa­er­lig nemt at spi­se et må­l­tid mad – sik­ker­heds­ba­el­tet vil va­e­re på, og ser­vi­ce i ka­bi­nen vil op­hø­re. 3. Vold­som: Man kan ha­ve fø­lel­sen af at bli­ve ka­stet vold­somt rundt i sa­e­det, og må­ske vil man fra tid til an­den fø­le, at man fal­der et par me­ter ned, for der­ef­ter vold­somt at sti­ge igen (sto­re luft­hul­ler). 4. Ek­strem: Det vil med sik­ker­hed va­e­re vold­somt ube­ha­ge­ligt, og selv med et spa­endt sik­ker­heds­ba­el­te kan rystel­ser­ne va­e­re så vold­som­me, at pas­sa­ge­rer­ne op­le­ver at få min­dre ska­der. To ty­per tur­bu­lens Ter­misk tur­bu­lens: Op­var­met luft fri­gø­res og sti­ger til vej­rs. Ty­pisk ef­ter da­ge med sol. Klar luft-tur­bu­lens: Kan ik­ke spot­tes med øjet og ra­dar. Op­står i en kom­bi­na­tion af tryk, vind og var­me. Kilde: spo­erg-pi­lo­ten.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.