Hvor er vo­res ve­ste og hjel­me?

BT - - NYHEDER -

KRITIK sto­ler og ra­dio­er igen. For som Rigs­po­li­ti­et selv slår fast i sin eva­lu­e­ring fra sep­tem­ber 2015, så af­ha­en­ger be­tjen­te­nes ’men­tale pa­rat­hed’ og mod på at mø­de en ter­r­o­rist som Omar El-Hus­se­in, der i fe­bru­ar må­ned sid­ste år dra­eb­te to men­ne­sker i Kø­ben­havn, net­op af ’per­son­lig ud­rust­ning’. Der­for an­be­fa­le­de bå­de rap­por­ten og po­li­ti­che­fer­ne selv ‘en per­son­lig sik­ker­heds­pak­ke’, så be­tjen­te ik­ke skal hal­se rundt og lå­ne ud­styr af kol­le­ger midt un­der et ter­r­or­an­greb. Kra­e­ver ik­ke Ram­bo-ud­styr »Vi skal va­e­re ’men­talt pa­ra­te’, men det er sva­ert at fø­le sig pa­rat, når man kø­rer ud i ga­der­ne uden de mest ba­sa­le ting - til en ger­nings­mand, som man ved har skudt og dra­ebt. Det er jo ik­ke Ram­bo-ud­styr, vi kra­e­ver. Vi vil ba­re ger­ne ha­ve vo­res per­son­li­ge ud­styr, så vi er sik­re på, at der er ve­ste, hjel­me, vå­ben­lyg­ter og ra­dio­er til al­le,« si­ger Mi­cha­el Berg­mann Møl­ler og gi­ver et ek­sem­pel:

»Det er ik­ke sjovt at mø­de ind og ik­ke kun­ne få en ra­dio med ud hver. Hvem skal så ha­ve ra­dio­en, når man jag­ter en ger­nings­mand? Ham, der ef­ter­sa­et­ter ham, el­ler ham, der står til­ba­ge ved pa­trul­je­bi­len? Det er den slags mang­ler, som gør be­tjen­te­ne ut­ryg­ge.«

Et an­det punkt i Rigs­po­li­tiets rap­port er op­gra­de­ret it-ud­styr i pa­trul­je­bi­ler­ne, så be­tjen­te ik­ke end­nu en gang skal spil­de kost­bar tid på at hen­te fo­toko­pi­er af en ef­ter­søgt ter­r­o­rist på sta­tio­ner­ne. Og­så den del hal­ter end­nu, si­ger bå­de Kø­ben­havns Pol­ti­for­e­ning og na­bo-po­li­ti­for­e­nin­gen i Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti.

»Ska­er­me i bi­ler­ne er et vig­tigt ar­bejds­red­skab, og det kan godt un­dre mig, at vi ik­ke har få­et dem end­nu. Som med al­le tek­ni­ske løs­nin­ger, så ta­ger den slags lang tid,« si­ger for­man­den for Ves­teg­nens Po­li­ti­for­e­ning Jør­gen Jen­sen.

Ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn af­slø­re­de og­så sto­re hul­ler i be­tjen­te­nes sky­de­tra­e­ning. I dag er der stram­met op, så be­tjen­te skal på sky­de­ba­nen to gan­ge om året for at sky­de med pi­stol og ma­skin­pi­stol, men den am­bi­tion er for slap, me­ner til­lids­man­den.

»Det hed­der sig, at vi skal ’ru­ti­ne­res’, så vi kan hånd­te­re ’en­hver op­stå­et si­tu­a­tion’, men de fa­er­re­ste fø­ler, at de bli­ver ru­ti­ne­re­de af sky­de to gan­ge om året. Det er fint, at spe­ci­a­len­he­der­ne får me­re sky­de­tra­e­ning, men i ni ud af ti til­fa­el­de er det den helt al­min­de­li­ge be­tjent, som når først frem til et ger­nings­sted, og han er sta­dig over­set i det her,« si­ger IK­KE HYLDEVARER Man har travlt med at ind­kø­be fle­re skud­sik­re ve­ste, hjel­me, ra­dio­er og første­hja­elp­skas­ser. Det er for en gangs skyld ik­ke pen­ge­ne, der mang­ler, for­sik­rer stabs­chef i Kø­ben­havns Po­li­ti. »Vi har al­le­re­de købt et be­ty­de­ligt an­tal ve­ste og er ak­tu­elt i gang med at gen­nem­gå he­le vo­res be­hold­ning. Først når det ar­bej­de er af­slut­tet, kan vi vur­de­re, hvad der skal la­ves af yder­li­ge­re ind­køb,« si­ger stabs­chef i Kø­ben­havns Po­li­ti Jo­hn Vester­gaard.

Og­så ra­dio­er er der be­stilt et ‘be­ty­de­ligt an­tal af’. Det sam­me ga­el­der hjel­me. Og de ef­ter­ly­ste før­ste-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.