Jeg er Lon­dons borg­me­ster

BT - - NYHEDER -

STORBRITANNIEN Al­le i Lon­don skal ha­ve chan­cen, lød bud­ska­bet fra by­ens nyvalg­te borg­me­ster, da han lør­dag of­fi­ci­elt over­tog po­sten som den bri­ti­ske stor­bys po­li­ti­ske le­der. For så­dan var det for Sa­diq Khan søn af en paki­stansk bus­chauf­før og til­hø­ren­de et stort mus­lim­sk min­dre­tal i Storbritannien.

»God­mor­gen, mit navn er Sa­diq Khan. Jeg er Lon­dons borg­me­ster,« sag­de han ved sin indsa­et­tel­se i Sout­hwark Cat­hed­ral.

Den 45-åri­ge La­bour-po­li­ti­ker for­tal­te, hvor­dan han som dreng i et bo­lig­byg­ge­ri uden for Lon­don al­drig hav­de drømt om, at han en dag skul­le stå som by­ens borg­me­ster.

Han hav­de al­drig fun­det vej til den post, hvis ik­ke by­en hav­de gi­vet ham en »hja­el­pen­de hånd«.

»Min bra­en­den­de am­bi­tion for by­en - som og­så skal va­e­re le­de­t­råd i mit em­be­de - er at sik­re, at al­le i Lon­don får de mu­lig­he­der, som jeg selv fik. Jeg lover al­tid at gø­re alt, hvad jeg kan, for at for­bed­re by­en. Jeg vil va­e­re borg­me­ster for he­le Lon­don,« si­ger Khan.

Sej­ren er et pa­ent pla­ster på sår­et Jeg lover al­tid at gø­re alt, hvad jeg kan, for at for­bed­re by­en. Jeg vil va­e­re borg­me­ster for he­le Lon­don for La­bour, der har op­le­vet til­ba­ge­gang over det me­ste af Storbritannien ved lo­kal- og re­gio­nalval­ge­ne tors­dag. Før­ste ho­ved­stad i Eu­ro­pa I valg­kam­pens slut­spurt ind­led­te Zac Golds­mith, hvad La­bour har be­teg­net som en sma­e­de­kampag­ne mod Sa­diq Khan for at be­va­re borg­mester­po­sten på kon­ser­va­ti­ve ha­en­der ef­ter Bo­ris Jo­hn­son af­sked.

Golds­mith for­søg­te at kob­le Khan til ek­stre­mi­sti­ske grup­per. Der­u­d­over har han un­der­vejs bo­ret i Khans re­li­gion, blandt an­det for­di Sa­diq Khan har op­t­rå­dt i de­bat­ter med ra­di­ka­le mus­li­mer.

Sa­diq Khans sejr be­ty­der, at Lon­don bli­ver den før­ste eu­ro­pa­ei­ske ho­ved­stad med en mus­lim­sk borg­me­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.