’Hva’be­har’ –

BT - - NYHEDER -

KLASSIKER Flot­te ame­ri­kan­ske sol­da­ter i uni­for­mer. Vo­res sto­re be­fri­e­re. The yan­ke­es. Det er ik­ke sva­ert at fo­re­stil­le sig, at bå­de ma­end og kvin­der faldt for nav­net Yankie, da den lil­le cho­ko­la­de­bar gjor­de sin en­tré i 1946. Nårh ja, nav­net var ik­ke helt rig­tigt sta­vet, men det var na­ep­pe til­fa­el­digt. »Ba­ren blev opkaldt ef­ter de ame­ri­kan­ske sol­da­ter, blandt an­det for­di cho­ko­la­de­ba­rer var et ame­ri­kansk kon­cept på det tids­punkt. Den­gang men­te man ba­re ik­ke, at dan­sker­ne kun­ne fin­de ud af, at man ud­ta­ler to e’er som ie. Der­for la­ve­de man den her for­dan­ske­de ver­sion. Det er i hvert fald det, hi­sto­ri­en går på,« forta­el­ler mar­ke­ting­di­rek­tør i Tom’s Group Lo­ne Lyng An­der­sen.

Der er gå­et 70 år, si­den Yankie Bar kom på mar­ke­det. I be­gyn­del­sen dog ik­ke på det dan­ske til trods for, at det var en ung mand fra Ran­ders, Vi­ctor B. Strand, der sam­men med Toms Cho­ko­la­de vandt kon­kur­ren­cen om at ska­be en sna­ck til de ame­ri­kan­ske sol­da­ter, der sta­dig var talsta­er­kt re­pra­e­sen­te­ret i Eu­ro­pa i kølvan­det på An­den Ver­denskrig. Kon­kur­ren­cen blev ud­skre­vet af den ame­ri­kan­ske ha­er i 1946, og nu gik jag­ten ind på at få fin­gre i suk­ker og ka­ka­obøn­ner, som sta­dig var ra­tio­ne­ret, forta­el­ler hi­sto­ri­ker i Den Gam­le By i Aaar­hus og se­ni­o­r­for­sker, blandt an­det i dan­sker­nes ny­del­ses­hi­sto­rie, An­net­te Hoff.

»Toms ga­ran­te­re­de, at det ik­ke var et pro­dukt, der skul­le bru­ges af dan­ske for­bru­ge­re, men at det var en eks­portva­re, og det vil­le jo gi­ve en god ind­ta­egt i form af dol­lar. Og den gik Va­re­di­rek­to­ra­tet med på, så cho­ko­la­de­fa­brik­ken fik ad­gang til de ka­ka­obøn­ner og suk­ker­ra­tio­ner, der skul­le til for at la­ve den her cho­ko­la­de­bar. Og så vandt de or­dren med en op­skum­met cho­ko­la­de med lyst over­tra­ek. Det med den op­skum­me­de cho­ko­la­de var no­get, man hav­de i USA, men som vi ik­ke kend­te her­hjem­me på det tids­punkt,« si­ger hun.

Da ra­tio­ne­rin­ger­ne blev op­ha­e­vet i 1951, kom pro­duk­tet på det dan­ske mar­ked.

Nav­net hjalp cho­ko­la­de­ba­ren godt på vej, og selv om Yankie Bar var dansk, blev den mar­keds­ført, som om det var et ame­ri­kansk pro­dukt – blandt an­det med New Yor­ks sky­li­ne i bag­grun­den på re­k­la­mer­ne.

»Man skrev det ik­ke di­rek­te, men i an­non­cer blev Yankie Bar lan­ce­ret som et ame­ri­kansk pro­dukt. De ame­ri­kan­ske styr­ker var li­ge­som de en­gel­ske umå­de­ligt po­pu­la­e­re i ef­ter­krig­sti­den. Vi vil­le ha­ve alt, hvad der var ame­ri­kansk. Det be­tød, at Yankie Bar fik en fly­ven­de start. Sam­ti­dig blev den en del af en hur­tig for­brugs­kul­tur, som ud­vik­le­de sig op igen­nem 60er­ne. Su­per­mar­ke­der­ne op­stod, og der ske­te en enorm vel­stands­stig­ning, som be­tød, at dan­sker­ne be­gynd­te at få råd til an­det end over­le­vel­se. Og der kom den her slags pro­duk­ter ind,« si­ger An­net­te Hoff. Nav­net kom i vej­en I 60er­ne og 70er­ne for­søg­te Toms sig på det ame­ri­kan­ske mar­ked, men uden held. Her kom nav­net i vej­en, forta­el­ler Lo­ne Lyng An­der­sen.

»Yankie-nav­net fun­ge­re­de ik­ke – det var ik­ke så po­si­tivt op­fat­tet som i Dan­mark. Det ame­ri­kan­ske mar­ked var nok i det he­le ta­get en lidt for stor mund­fuld.«

Men og­så her­hjem­me løb ma­er­ket ind i ud­for­drin­ger på grund af Viet­nam­kri­gen, hvor bud­ska­bet på ban­ner­ne til de ver­den­s­oms­pa­en­den­de de­mon­stra­tio­ner of­te lød: »Yan­ke­es go ho­me«. I den pe­ri­o­de måt­te cho­ko­la­de­ba­ren ar­bej­de på sin forta­el­ling.

»Virk­som­he­den gik lidt va­ek fra det me­get ame­ri­kan­ske ud­tryk som skys­kra­be­re og di­rek­te link til USA og fo­ku­se­re­de på et me­re dansk ud­tryk, blandt an­det med sport. Sam­ti­dig blev lin­ket til Toms-ma­er­ket ty­de­li­ge­re i re­k­la­mer­ne, sand­syn­lig­vis for at ska­be fle­re sy­ner­gi­er mel­lem de for­skel­li­ge sub-ma­er­ker in­den for Toms-po­r­te­følj­en og for at frem­stå me­re dansk,« si­ger Lo­ne Lyng An­der­sen. Jim­my Car­ter-kampag­ne I lø­bet af 70er­ne kom der dog igen fuld skrue på de ame­ri­kan­ske re­fe­ren­cer, da en look-ali­ke Jim­my Car­ter op­t­rå­d­te i en re­k­la­me, hvor han med ba­ren i hån­den er ci­te­ret for at si­ge: »Yankie Bar er det bed­ste, man har.«

»Jim­my Car­ter-kampag­nen er selv­føl­ge­lig lidt af en und­ta­gel­se, men han var kendt som en freds­sø­gen­de praesident, og det er sand­syn­lig­vis ble­vet vur­de­ret, at kampag­nen vil­le fal­de i god jord hos ung­dom­men,« si­ger hun.

I sam­me år­ti blev Pre­ben Elkja­er in­tro­du­ce­ret som am­bas­sa­dør, og en del år se­ne­re var ban­det Aqua re­k­la­me­søj­le for Yankie Bar i for­bin­del­se med 50-året. I mel­lem­ti­den hav­de Yankie Bar en kort op­tur i Rusland ef­ter jer­n­ta­ep­pets fald, hvor de ame­ri­kan­ske va­er­di­er nu blev hyl­det blandt lan­dets un­ge, for­tal­te pro­duk­t­ud­vik­lings­di­rek­tør ved Toms Group Lars Chri­sten­sen, sid­ste år til TV2. Ba­ren har og­så va­e­ret for­bi Tys­kland og fle­re skan­di­na­vi­ske lan­de, men er i dag pri­ma­ert på det dan­ske mar­ked. Spør­ger man ny­del­ses­for­ske­ren, hvil­ket ima­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.